Par mums

Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības mērķi un darbības metodes ir: 

E

atbalstīt sieviešu teoloģu profesionālo darbību baznīcās, tai skaitā Latvijas Evaņģēliski Luteriskajā Baznīcā, un sabiedrībā, veicināt viņu turpmāko profesionālo izaugsmi. Sava mērķa sasniegšanā Biedrība pamatojas uz Limas dokumentā atklāto kristīgās kalpošanas izpratni; organizēt izglītojoša rakstura pasākumus (seminārus, konferences, Bībeles stundas, diskusijas u.c.) gan Biedrības ietvaros, gan plašākai sabiedrībai. Šī uzdevuma veikšanai Biedrība sadarbojas ar teoloģiskām augstskolām un citām mācību iestādēm kā Latvijā, tā ārvalstīs; 

E

Informēt sabiedrību par Biedrības darbu un sievietes lomu baznīcā. Šī uzdevuma veikšanai Biedrība sadarbojas ar masu informācijas līdzekļiem un citām sabiedriskām organizācijām; sadarboties ar dažādām konfesijām, ekumēniskām kustībām un citām sabiedriskām organizācijām pasaulē, piedalīties to organizētajos pasākumos un realizēt regulāru informācijas apmaiņu; sadarboties ar Pasaules Luterāņu federāciju un Pasaules Baznīcu padomi un citiem ekumēniskiem partneriem; 

E

veicināt izpratni par sieviešu tiesību, dzimumu līdztiesības jautājumiem baznīcā un sabiedrībā kopumā. 

Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība veicina izpratni baznīcā un sabiedrībā kopumā ar mērķi atjaunot diskusiju par sieviešu ordināciju. Mēs ticam tam, ka Jēzū Kristū nav nedz vīrieša, nedz sievietes. Kalpot, saskaņā ar evaņģēliju, var tas, kuru Dievs ir aicinājis. 

Mūsu komanda

Valdes locekle

Dace Balode, mācītāja Dr., LU TF dekāne

Valdes locekle

Kristīne Vanaga, LELB evaņgēliste, RAKUS kapelāne

 

Valdes priekšsēdētāja

Austra Reinis. prof. Dr. emer.

 

Valdes locekle

Elīza Zikmane, mācītāja
Elīza dzimusi un augusi Latvijā, teoloģiju studējusi Latvijas Universitātē un Londonas Universitātē, kur Heythrop College ieguvusi maģistra grādu pastorālajā teoloģijā.
Draudžu dzīvē aktīvi darbojusies kopš 1993. gada. Ordināta mācītājas amatā LELBP 2004.gadā. Kalpojusi Luterāņu un Anglikāņu Baznīcās, Latvijā, Lielbritanija, Īrijā, gan latviešu, gan internacionālās draudzēs.
Tagad Sv.Pestītaja Anglikaņu draudzes mācītāja Rīgā (Anglijas Baznīcas Diecēzē Europā)  un Lielbritānijas luterāņu Baznīcas (The Lutheran Church in Great Britain) prāveste. Anglikaņu-Luterāņu Biedrības (The Anglican-Lutheran Society) valdes locekle. Darbojusies arī citās ekumēniskās un starpbaznīcu organizācijās.
Savā laikā studējusi mākslu J. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā un Latvijas Kristīgaja Akadēmijā un saglabājusi interesi par mākslu, mūziku, dizainu, un radošo izpausmju saskarsmi un mijiedarbi starp ticības dzīvi un teoloģiju.

Valdes locekle

Daina Mežecka 

 

Manifests

Dievlīdzībā radītas, kopīgi darbojamies, lai pieaugtu ticībā un gudrībā.
Jēzus Kristus māceklībā aicinātas, atbalstām viena otru dažādos aicinājumos un kalpošanas veidos.
Svētā Gara iedvesmotas, lietojam savus talantus un dalāmies pieredzē, iestājāmies par sieviešu ordināciju garīgajos amatos, diskusijām par dzimumu taisnīguma jautājumiem Baznīcā un sabiedrībā.