Par mums

Biedrības mērķi un darbības metodes ir: 

E

atbalstīt sieviešu teoloģu profesionālo darbību baznīcās, tai skaitā Latvijas Evaņģēliski Luteriskajā Baznīcā, un sabiedrībā, veicināt viņu turpmāko profesionālo izaugsmi. Sava mērķa sasniegšanā Biedrība pamatojas uz Limas dokumentā atklāto kristīgās kalpošanas izpratni; organizēt izglītojoša rakstura pasākumus (seminārus, konferences, Bībeles stundas, diskusijas u.c.) gan Biedrības ietvaros, gan plašākai sabiedrībai. Šī uzdevuma veikšanai Biedrība sadarbojas ar teoloģiskām augstskolām un citām mācību iestādēm kā Latvijā, tā ārvalstīs; 

E

Informēt sabiedrību par Biedrības darbu un sievietes lomu baznīcā. Šī uzdevuma veikšanai Biedrība sadarbojas ar masu informācijas līdzekļiem un citām sabiedriskām organizācijām; sadarboties ar dažādām konfesijām, ekumēniskām kustībām un citām sabiedriskām organizācijām pasaulē, piedalīties to organizētajos pasākumos un realizēt regulāru informācijas apmaiņu; sadarboties ar Pasaules Luterāņu federāciju un Pasaules Baznīcu padomi un citiem ekumēniskiem partneriem; 

E

veicināt izpratni par sieviešu tiesību, dzimumu līdztiesības jautājumiem baznīcā un sabiedrībā kopumā. 

Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība veicina izpratni baznīcā un sabiedrībā kopumā ar mērķi atjaunot diskusiju par sieviešu ordināciju. Mēs ticam tam, ka Jēzū Kristū nav nedz vīrieša, nedz sievietes. Kalpot, saskaņā ar evaņģēliju, var tas, kuru Dievs ir aicinājis. Šajā mājas lapā atradīsiet arī Pasaules Luterāņu federācijas ziņas latviešu valodā.

Manifests

Dievlīdzībā radītas, kopīgi darbojamies, lai pieaugtu ticībā un gudrībā.
Jēzus Kristus māceklībā aicinātas, atbalstām viena otru dažādos aicinājumos un kalpošanas veidos.
Svētā Gara iedvesmotas, lietojam savus talantus un dalāmies pieredzē, iestājāmies par sieviešu ordināciju garīgajos amatos, diskusijām par dzimumu taisnīguma jautājumiem Baznīcā un sabiedrībā.