Sievietes 1.gs. AD

Sieviete apustule – Jūnija

Sieviete apustule – Jūnija

Kā tas ir? Atkal sieviete tiek godāta un pasludināta par uzvarētāju! Atkal mēs, vīrieši, esam likti kaunā. Drīzāk mūs nav jāliek kaunā, bet mums pat pienākas gods. Tas gods, kas mums ir, ir tas, ka mūsu vidū ir tādas sievietes. Bet esam apkaunoti, jo mēs, vīrieši, esam tik tālu aiz viņām… Jo sievietēm tajās dienās bija vairāk dūšas nekā lauvām. /Jānis Hrozostoms (Zeltamute)/

Sievietes grieķu filozofu darbos un Romas civillikumā

Agrīnā kristīgā Baznīca pirmajos gadsimtos veidojās antīkās kultūras un Romas civillikuma kontekstā. Kāda bija seno grieķu filozofu mācība par dzimumu attiecībām? Kas un kādā veidā atspoguļojās Romas civillikumā?

Vīrieši antīkajā periodā un agrīnajā kristietībā

Kā Jaunās Derības naratīvi raksturo atsevišķus indivīdus kā vīriešus? Kā Jēzus, būdams visu evaņģēliju centrālā figūra, tiek aprakstīts saistībā ar senajiem vīrišķības konceptiem? Kādā veidā Dievs tiek konceptualizēts kā vīrišķs? Kā atsevišķi polemiski teksti konstruē vai netieši pieņem noteiktas idejas par to, ko nozīmē būt vīrietim? Laika un vietas ierobežojumu dēļ autors koncentrēsies uz pēdējo jautājumu, īpaši apustuļa Pāvila vēstuļu kontekstā.

Sievietes un pirmkristīgā Baznīca, prof. E. Grīšļa komentārs

Pretstatā, tiešām asā pretstatā, jūdu tradīcijai Jēzus sievietes uzskatīja par līdzvērtīgām vīriešiem. Vai Pāvils mēģināja labot Jēzus mācību? Vai bija reālpolitiķis, teorētiski to atzīstot, bet praksē ierādot otršķirīgu lomu? Vai sievietes ieņēma visus Baznīcas amatus pirmkristīgajā draudzē?