SO 1993-1999

Debates par sieviešu ordināciju LELB no 1992. līdz 1999. gadam. Notikumu hronika

Tas ir posms, kurā norit karstas debates un cīņas “par” un “pret” LELB arhibīskapa Jāņa Vanaga personīgo pārliecību un sieviešu tiesībām realizēt Dieva doto un iepriekšējo arhibīskapu apstiprināto aicinājumu garīdznieces kalpošanā. Šajā laikā nenotiek abpusēji ieinteresēts dialogs starp sievietēm un arhibīskapu. Notiek sieviešu pielāgošanās jaunajai situācijai – apvienošanās apvienībā, skaļi protesti, starptautisko organizāciju iesaistīšana, arī emigrācija uz LELBĀL, evaņģēlistes amata pieņemšana vai aiziešana no LELB.

SO 2000-2010

Trešā tūkstošgade pēc Kristus LELB un sieviešu ordinācijas attīstībās iesākas bezcerīgi. Pirmajos piecos gados, šķiet, šis jautājums ir nogrimis nebūtībā un pamazām pats no sevis izgaisīs no LELB dienas kārtības. Samazinās kalpojošos sieviešu skaits LELB, turpinās LELB kalpojošo sieviešu evaņģēlistu emigrācija un ordinācija LELBāL, kur arvien biežāk par prāvestiem tiek ievēlētas arī sievietes. Savukārt LELB tiek mēģināts grozīt Satversmi, lai beidzot legalizētu arhibīskapa personīgo nostāju sieviešu ordinācijas jautājumā.

Rīgā viesojās pirmā luterāņu bīskape pasaulē – Marija Jepsena

Rīgā viesojās pirmā luterāņu bīskape pasaulē – Marija Jepsena

2010. gada 10. aprīlī Ziemeļelbas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (Vācija) bīskape Marija Jepsena viesojās Rīgā. Viņa piedalījās LELB bīskapa Guntara Dimanta konsekrācijas dievkalpojumā, teica apsveikumu runu svinīgajā pieņemšanā un tikās ar Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības (LLSTA) biedrēm.