LELBP arhibīskape Lauma Zušēvica ievēlēta atkārtoti

2. Nov, 2021

Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība priecājas par LELBP arhibīskapes Laumas Zušēvicas atkārtotu ievēlēšanu amatā! Pievienojamies plašākai Latvijas luterāņu saimei pasaulē un novēlam arhibīskapei Laumai Zušēvicai Dieva vadību un svētību viņas kalpošanā!

“Visuspēcīgais Dievs!
Svētī archibīskapi Laumu ar savu Garu, lai Tas viņu iedrošina un apgaismo, turpinot kalpot Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē bīskapa amatā.
Uzturi viņu kā ganu, kas rūpējas par Kristus ganāmpulku ar mīlestību,
un vada mūsu Baznīcu un tās daudzejādās kalpošanas ar gudrību un ticības drosmi. Dod, lai viņa smeļas spēku un izturību Tavās žēlastības dāvanās – Tavā Vārdā un sakramentos, kā arī mūsu Baznīcas sadraudzībā. Palīdzi mums mūsu archibīskapi atbalstīt ar lūgšanām un aktīvu piedalīšanos Baznīcas dzīvē, lai viņas vadībā mēs visi kopā – Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē – kalpotu Tev par godu un latviešu tautai visā pasaulē par svētību. Āmen!

Prāv. Anita Vārsberga-Pāža,
Archibīskapes garīgā vietniece”

Avots: lelbpasaule.lv