Sirsnīgus Jums Kristus dzimšanas svētkus!

24. Dec, 2020

“Un Marija sacīja: “Mana dvēsele augstu teic Kungu, un mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju, jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību. Redzi, no šā laika visas paaudzes mani teiks svētīgu. Jo Varenais lielas lietas man ir darījis, un svēts ir viņa vārds. Viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm pie tiem, kas viņa bīstas. Varenus darbus viņš darījis ar savu labo roku un izklīdinājis sirdsprātā lepnos. Viņš nogāzis varenos no troņiem un paaugstinājis pazemīgos. Izsalkušos viņš piepildījis ar labumiem, un bagātos viņš aizraidījis tukšā. Viņš gādājis par savu kalpu Israēlu un pieminējis savu žēlsirdību,  kā viņš solījis mūsu tēviem, Ābrahāmam un viņa pēcnācējiem uz mūžiem.”” (Lūkas evaņģēlijs 1.46-55)

Eņģelis Gabriels ierodas pie Marijas, un viņi sarunājas par gaidāmo brīnumu, par bērnu, kuru šī jaunā sieviete – pusaudze, faktiski – nesīs zem savas sirds. Marija aizskrien pie savas radinieces, Elizabetes, un viņas pārrunā savā starpā visu, kas ar viņām notiek.

Foto:  Combonianos.Brasil

Eņģeļi un sievietes, jaunava un sieviete labākajos gados, veido  mums šo Ziemassvētku stāstu, kamēr Jāzepam netiek dots vārds, un nabaga Zaharija veselus deviņus mēnešus dabū ciest klusu, jo iedrīkstējās runāt eņģelim pretī. No viņa gaidīšanas dzimst slavas dziesma, Benedictus (Slavēts ir tas Kungs!) – tā, kuru sakām vai dziedam Rīta lūgšanās vai Laudes  dievkalpojumos; no Elizabetes dzimst lielais pravietis Jānis, kurš pārrauj Israēla simtgadīgo pravietošanas klusēšanu. Un no Marijas, no meitenes un Svētā Gara, dzimst mūsu Pestītājs Jēzus, no Jeses saknes, pie pusnakts tumsībā.

Tieši sieviešu balsis ir tās, kuras – neparastā kārtā – mēs šajā Kristus dzimšanas stāstā dzirdam, un caur viņu pieredzi mēs paši to tālāk nesam un dzemdējam savās dzīvēs, attālinātajās – tālu no Bētlemes, tālu no mūsu ēras sākuma, un šobrīd attālināti viens no otra. 

Lai šogad arī mūs uzrunātu eņģēļu balsis! Un varbūt šajā neparastajā, klusinātajā Ziemassvētku vakarā ieklausāmies arī tieši Marijas un Elizabetes teiktajā, lai mēs, tāpat kā Marija, paglabātu šos vārdus sevī, sirdī tos pārdomādamas. 

LLSTA Valde novēl ikvienam gaišus un sirsnības pilnus Ziemassvētkus!

Foto: MARIA MÃE DE DEUSCombonianos.Brasil, www. combonianos.org.br