Strādāt kopā taisnīguma, miera un izlīguma labad

25. Mai, 2020

Pasaules Luterāņu Federācija publicē gada ziņojumu par 2019. gadu

Ženēva, Šveice

 15.05.20. 

Ir publicēts Pasaules Luterāņu Federācijas (PLF) gada ziņojums par organizācijas darbību 2019. gadā. Ziņojums izceļ Kopības departamenta sadarbību ar baznīcām, kuras darbojas gan vietējā, gan pasaules mērogā un kopīgi strādā taisnīguma, miera un izlīguma labad pasaulē. 

Ziņojuma tēma – “Tādēļ ka mēs pazīstam Dieva balsi” – pagājušā gada PLF jūnija Padomes sēdē kalpoja par galveno vadlīniju.

Ziņojums ir organizēts ap trīs PLF stratēģiskajām prioritātēm un demonstrē, kādā veidā kopības attiecības tiek uzturētas, kad baznīcas no dažādajiem reģioniem sanāk kopā un mācās viena no otras, pārrunā kopīgos problēmjautājumus un nonāk pie izpratnes, kā risināt dažādus izaicinājumus. Ziņojums min arī 20 gadu jubileju ekumēniskajās attiecībās, kas ir ievērojams atskaites punkts. Darbības pārskatā tiek aprakstīta transformācija, kas panākta ar inovatīvajām teoloģiskajām pieejām. Visbeidzot, ziņojums apraksta baznīcas lomu sabiedriskas telpas stiprināšanā, lai tā būtu par drošu, līdzdalību un iekļaušanu veicinošu vietu.

Dokuments sīkāk izklāsta mērķi, kas ir pamatā jauniešu iespējošanai rīkoties drosmīgi.

Attiecībā uz sieviešu lomu baznīcā, ziņojumā izskan apņemšanās panākt, lai baznīcas un starptautiskā kopiena uzņemtos atbildību par sieviešu tiesībām un vadību.

Dokumentā ietverts ideju izklāsts par to, kādā veidā PLF pastiprināta aizstāvības kampaņa vietējā un pasaules mērogā var ietekmēt politiku attiecībā uz visneaizsargātāko personu un kopienu neatņemamajām tiesībām. Tālāk ziņojums izceļ baznīcas diakonijas darba ieguldījumu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā.

Pārskats tiek sniegts par PLF starptautisko diakonijas daļu, Pasaules servisu, kura humanitārais un attīstības atbalsts sasniedzis vairāk kā 2.25 miljonus visneaizsargātāko cilvēku 29 pasaules valstīs, vairāk kā 50 procentu šo cilvēku pārvietoti konfliktu dēļ. Tas tostarp ietver arī reaģēšanu krīzes gadījumos kopā ar dalībbaznīcām tādās valstīs kā Mozambika un Kolumbija.

Ilustratīvā veidā tiek atspoguļoti arī trīs stratēģisko prioritāšu (iztikas līdzekļu, kvalitātes pakalpojumu un aizsardzības nodrošināšana, un sociālā kohēzija) piemēri un gadījumu izpēte. Detalizēts darba pārskats par PLF 25 valstu programmām un reaģēšanu uz kritiskajām situācijām atrodams Pasaules Servisa gada pārskatā par 2019. gadu (saite šeit).

Zem finanšu pārskata, kas apkopo 2019.gada ienākumus un izdevumus pēc audita, norādīts, ka 2019. gadā PLF kopējie ieņēmumi bija 168 miljoni EUR. Organizācija izlietoja 91% no visiem izdevumiem tām iniciatīvām, kas tiešā veidā sniedza palīdzību cilvēkiem, kuriem bija humanitārās vajadzības un baznīcām, lai stiprinātu to kapacitāti holistiskajai misijai.

Ar PLF 2019. gada pārskatu ilustratīvā formā var iepazīties šeit (angļu val.)

Avots: Pasaules Luterāņu Federācija

Foto: LWF/Albin Hillert