Ticībā balstītas organizācijas prezentē publikāciju par sieviešu cilvēktiesībām

24. Mai, 2019

PLF ģenerālsekretārs Junge apliecina atbalstu partneriem, kas ietekmē lokālo situāciju

Nepieciešamība stiprināt attiecības ar partneriem un paplašināt alianses, lai vērstos pret augošo pretestību attiecībā uz sieviešu cilvēktiesībām, izskanēja kā vienotas bažas piecu ticībā balstītu organizāciju (TBO) kopīgas publikācijas atvēršanas pasākumā 6. maijā Ženēvas ekumeniskajā centrā (Pasaules luterāņu informācijas centrs).

Pasaules Luterāņu federācija (PLF) publicēja dokumentu Apliecinot sieviešu cilvēktiesības – resursi ticībā balstītām organizācijām sieviešu cilvēktiesību aizstāvēšanas apmācības kopīgās iniciatīvas rezultātā, ko organizēja Zviedrijas baznīcaFinn Church AidMission 21, PLF un Pasaules baznīcu padome. Tā atvēršanu apmeklēja Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) pārstāvji, to skaitā dalībnieki no organizācijas “ANO sievietes” (UN Women), starptautiskajām nevalstiskām organizācijām, diplomātiskajām misijām, dažām PLF piederīgām baznīcā un Ženēvā bāzētām TBO.

Marija Kristīne Rendone, PLF dzimumu līdztiesības un sieviešu atbalsta programmas asistente, prezentēja publikāciju piecu partneru organizāciju vārdā. Viņa pateicās TBO par sadarbības bagātināšanu kopš 2015. g., kad tās pirmoreiz organizēja pasākumu, kas tapa par ikgadējām cilvēktiesību aizstāvības 

Ikgadējās apmācības ir sniegušas svarīgu platformu diskusijām, kas saistītas ar teoloģisko pārliecību par to, ka gan vīrieši, gan sievietes ir radīti pēc Dieva tēla, un Vispārīgo cilvēktiesību deklarāciju, kas apliecina visu cilvēku cieņu un vienlīdzīgas tiesības.

“Ticībā balstītu organizāciju ieguldījums ir ārkārtīgi nozīmīgs, īpaši situācijās, kur reliģija tiek izmantota, lai diskriminētu sievietes vai pārkāptu viņu tiesības, vai kaitētu to tiesībām,” Marija Kristīne Rendone, PLF dzimumu līdztiesības un sieviešu atbalsta programmas asistente.

Šī publikācija izgaismo tēmas, kuras tika paceltas apmācībās, lai vairotu iespējas aizstāvēt sieviešu cilvēktiesības no ticības perspektīvas, it sevišķi izmantojot ANO cilvēktiesību instrumentus, piemēram, Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komiteju (CEDAW) un Vispārējo periodisko atskaiti (UPR). Tā parāda saikni starp reliģiju, fundamentālismu un diskrimināciju un attīsta tādas tēmas kā transformatīva vīrišķība, dzimuma stereotipu saistība ar seksuālo un dzimumā balstītu vardarbību, un saikni starp “Ilgtspējīgas attīstības mērķi 5” (SDG5) dzimumu līdztiesībā un citiem Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (SDG).

Rendone teica, ka “ticībā balstītu organizāciju ieguldījums ir ārkārtīgi nozīmīgs, īpaši situācijās, kur reliģija tiek izmantota, lai diskriminētu sievietes vai pārkāptu viņu tiesības, vai kaitētu to tiesībām”. Viņa atzīmēja, ka piecas ekumeniskās organizācijas “uztur ilglaicīgu apņemšanos īstenot cilvēktiesības un mums ir kopīgas iekļaušanas, ne-diskriminācijas, tiesībās balstītas pieejas un dzimumu taisnīguma īstenošanas vērtības”.

Miera celšanai un diskriminācijas apkarošanai nepieciešamas iemaņas

Pasākuma laikā tika radītas iespējas izcelt katra iesaistītā sadarbības partnera īpašo darbības virzienu. 

“Mission 21” ir palīdzējusi atbalstīt vairākus attīstības programmu vadītājus Afrikā, Āzijā un Latīņamerikā izmantot metodoloģijas, kas ir izteikti saistītas ar kontekstuālo teoloģiju, lai pretotos satraucošajam fundamentālisma pieaugumam. Bāzelē bāzēta organizācija ir dziļi iesaistīta spēju vairošanā, piemēram, atbildot HIV un dzimumā balstītajai vardarbībai un iemaņu attīstībai sievietēm kā miera cēlājām.  

Finn Church Aid atbalsts ietver darbu ar pārstāvjiem no Nepālas un CEDAW komitejas, lai gūtu informāciju par ar dzimumu saistītu un kastās balstītu diskrimināciju un cilvēku tirdzniecību.

Zviedrijas baznīca vairākās valstīs ir veicinājusi vietējo partneru iesaistīšanos UPR procesā un ir cieši sadarbojusies ar teoloģiskiem institūtiem, lai popularizētu teoloģisku izglītību dzimumu jautājumu sakarā.

Joanna Lilja no Zviedrijas baznīcas vadīja diskusijas par satraucošu tendenci, kad valdības un ietekmīgas lobija grupas atceļ ANO mehānismu sasniegumus sieviešu tiesību veicināšanā nacionālajā un globālajā līmenī. 

Pravietiskais izaicinājums

Uzrunājot dalībniekus, PLF ģenerālsekretārs māc. Dr. Martins Junge apstiprināja pamata atziņu, kas radās diskusijās: “starptautiskie cilvēktiesību mehānismi, kas tika izveidoti, tiek apšaubīti”.

Tāpat viņš atzina, ka šādi šķēršļi nedrīkst būt par iemeslu justies bezcerīgi, bet pretēji – lai tie būtu “pravietiski izaicinoši” sakarā ar ticībā balstītām vērtībām. Viņš apliecināja, ka “ticība Trīsvienīgajam Dievam nav pretrunā ar iestāšanos par dzimumu līdztiesību. Tieši otrādi – tām kopīga ir teoloģiska apņemšanās, kuru mēs vēlamies attīstīt tālāk un apliecināt”.

PLF ģenerālsekretārs pateicās ANO partneru organizācijām par viņu atbalstu TBO un pateica, ka nākotnes uzdevumi ietvers vēl lielāku sadarbību cilvēktiesību valodas un terminoloģijas pazīšanas veicināšanā. Viņš atzīmēja, ka sakari starp vietējo un starptautisko aizstāvību paši par sevi būtiski nepalīdz, kamēr tie nav izaudzināti kā process, kas ietekmē vietējo realitāti. Diskusijas laikā tika aktualizētas arī rekomendācijas, kas aicināja uz lielāku jauniešu iesaisti dzimumu līdztiesības aizstāvēšanā.

Runājot par Ilgtspējīgās attīstības mērķiem (SDG), Junge teica, ka “TBO iesaiste ir ar mērķi nodrošināt uzplaukumu visiem un tāpēc “Agendas 2030” mērķis “neatstāt nevienu malā” mums ir tik nozīmīgs”.

Ženēva

7./05./2019.

Foto apraksts: Marija Kristīne Rendone, PLF dzimumu līdztiesības un sieviešu atbalsta programmas asistente, uzrunā pasākuma dalībniekus. Foto: PLF/S. Gallay

Avots: Pasaules Luterāņu Federacija