Liecība par ticību kā transformācijas avotu

24. Mai, 2019

PLF ģenerālsekretārs iezīmē teoloģisku un praktisku sadarbību starp luterāņu un reformātu baznīcām

Pasaules Luterāņu Federācijas (PLF) ģenerālsekretārs, māc. Dr. Martins Junge iedrošināja Pasaules Reformēto baznīcu apvienības (WCRC) locekļus turpināt strādāt kopā ar citiem kristiešiem, liecinot par “ticības kā atjaunotnes un transformācijas avota spēku un skaistumu” pasaulē (Pasaules luterāņu informācijas centrs).

Viņa vārdi izskanēja uzrunājot WRCR izpildpadomi, kas no 9. līdz 15. maijam tikās Šveicē, netālu no Cīrihes. Tikšanās centrālā tēma bija “Ļauj savai gaismai spīdēt tālāk: meklējot mieru impērijas vidū”.

Ģenerālsekretārs sāka savu uzrunu ar vārdiem no Vitenbergas liecības, kuru PLF un WCRC kopā parakstīja 2017. gadā. Viņš teica, ka šis dokuments “pastāv gan kā pamats, gan kā pastāvīgs atgādinājums, ka mēs esam aicināti sanākt kopā un liecināt kopā, un mūs uztur Kristus klātbūtne mūsu dzīvēs ar vārdu un sakramentiem”.

Reformējot netaisnīgas finanšu sistēmas

Vienlaikus ģenerālsekretārs Junge iezīmēja divus galvenos attiecību laukus starp divām pasaules savienībām. Vispirms tas notiek caur NIFEA procesu, kura mērķis ir veicināt pašreiz neregulētas tirgus ekonomikas aizstāšanu ar taisnīgākām finanšu un ekonomikas struktūrām. Viņš uzsvēra, ka PLF rīkotajā Reformācijas piecsimt gadu jubilejā tika izmantots sauklis “Netiek pārdots”, lai pasvītrotu nepieciešamību atteikties no “pieejas, kas visu padara par preci. Pat cilvēkus. Pat radību”.

Padziļinot ekumenisku sadarbību

Otrais sadarbības lauks, par ko varam būt pateicīgi, ir “apbrīnojams process, kas ir attīstījies” pēc Kopīgās deklarācijas par taisnošanas mācību parakstīšanas, kurā vienojušās piecas kristiešu pasaules savienības, viņš teica.

“Mēs esam apņēmušies vairāk un efektīvāk kopīgi liecināt par pestīšanu, kas mums ir dota Kristū,” PLF ģenerālsekretārs māc. Dr. Martins Junge.

Viņš atzīmēja, ka šo piecu savienību vadītāji – anglikāņu, katoļu, luterāņu, metodistu un reformātu – sanāca, lai atjaunotu savu apņemšanos virzīt šo procesu uz priekšu. Viņš atsaucās uz to, ka viņi ir parakstījuši kopīgu paziņojumu – “Mēs esam pārliecināti par Jēzus Kristus evaņģēlija spēku pārveidot mūs un pasauli un mēs esam apņēmušies vairāk un efektīvāk kopīgi liecināt par pestīšanu, kas mums ir dota Kristū”.

Aizlūdzot par veiksmīgu tikšanos pasaules luterāņu ģimenes vārdā, ģenerālsekretārs Junge teica: “Šis laiks ir labs, lai būtu par baznīcu,” lietojot mums uzticētās dāvanas, lai “Dieva atbrīvojošās žēlastības vēsti” darītu zināmu visā pasaulē.

Foto apraksts: PLF ģenerālsekretārs, māc. Dr. Martins Junge uzrunā Pasaules Reformēto baznīcu apvienības (WCRC) izpildpadomi. Foto: WCRC/P. Tanis

 Avots: Pasaules Luterāņu Federācija