Sieviešu tiesību iekļaušana ANO darba kārtībā (Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas)

12. Okt, 2018

Ticībā balstītas organizācijas* iemācās ANO mehānismus sieviešu iekļaušanas veicināšanai

Ticīgo pārstāvju, kas aizstāv sieviešu tiesības, līdzdalība būs noteicošā, nodrošinot Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) ieviešanu, sacīja ANO Sieviešu Ženēvas koordinācijas biroja direktore sieviešu cilvēktiesību apmācību laikā, ko vadīja piecas ticīgo organizācijas, ieskaitot Pasaules Luterāņu Federāciju.

Kristīne Lēve no ANO Sieviešu Ženēvas koordinācijas biroja sacīja, ka ticībā balstītas organizācijas var sniegt ieguldījumu dzimumu līdztiesībā un IAM īstenošanā tādēļ, ka tās atrodas “unikālā stāvoklī”, kas ļauj uzņemties izaicinājumu uzrunāt patriarhālās struktūras un vērsties pret diskrimināciju pēc dzimuma pazīmēm. Astoņdesmit procenti pasaules iedzīvotāju identificējas ar kādu reliģiju.

Ticīgie pārstāvji, kas aizstāv sieviešu tiesības, spēj parādīt, kādā veidā reliģija var būt par atbrīvošanas rīku, – Kristīne Lēve, ANO Sieviešu Ženēvas koordinācijas birojs 

 

“Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi identificēt un stiprināt ticīgos pārstāvjus, kas aizstāv sieviešu tiesības. Viņu klātbūtne ilustrē to, kādā veidā reliģija var būt atbrīvošanas rīks.”

 “Sieviešu tiesību reliģisku barjeru identifikācijai, kā arī tiltu celšanai starp pilsonisku sabiedrību un attīstības mērķiem ir izšķiroša nozīme “Agenda 2030” (jeb IAM) īstenošanā un turpmākajā attīstībā. Ticībā balstīto organizāciju iesaistīšana palīdzēs IAM īstenošanai, kur dzimumu līdztiesība ir mērķis un pamatprincips.”

Tomēr – ir jāsper vairāki soļi. Lēve sacīja, ka ticīgo līderu, kas aizstāv sieviešu tiesības, un organizāciju darbam ir jātop stiprinātam, sievietēm ir jāizkopj reliģisku doktrīnu interpretācijas iemaņas un jāveicina sadarbība starp ticībā balstītām un sekulārām sieviešu tiesību aizstāvju grupām.

Reliģijai ir centrālā loma

“Apmācības sieviešu cilvēktiesību aizstāvēšanā” notika Ženēvā, Ekumeniskajā centrā. Tās organizēja Pasaules Luterāņu Federācija, Pasaules baznīcu savienība, Zviedrijas baznīca, “FinnChurchAid” un “Mission 21”. 

2018.g. 6. jūlijā grupa piedalījās ANO Sieviešu diskriminācijas novēršanas komitejas (SDNK) darbā, kas turpinājās gandrīz visu jūliju un veidoja “ēnu” atskaites.

Red.piez. Par Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu (pieņemta 1979. gadā) var izlasīt šeit.

“Uzlabojot ticībā balstītu organizāciju [turpmāk – TBO] spējas pacelt vietējos aizstāvēšanas gadījumus globālā arēnā, īpaši ar SDNK un ANO periodisko cilvēktiesību situācijas pārskatu dalībvalstīs, mēs varam palīdzēt TBO iesaistīties pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs, kas noraida kaitīgas un diskriminējošas prakses,” teica PLF sekretāre sievietēm baznīcā un sabiedrībā, māc. dr. Elaine Noienfelde. “Mēs varam celt tiltus starp baznīcām un vietējām TBO ar globāliem aizstāvēšanas mehānismiem.”

Amelī Barrasa, Jorkas universitātes profesore Kanādā, prezentēja savu pētījumu par to, kāpēc un kādā veidā TBO sadarbojas ar ANO un tās cilvēktiesību mehānismiem.

“No vienas puses, mums ir svarīgi ieraudzīt to, lai ANO darbs tiktu padarīts patīkams grupām un draudzēm, kas piedalās vietējos procesos, lai tie saprastu, ka ir svarīgi strādāt starptautiskā līmenī. No otras puses, mēs gribam izcelt arī to, ka TBO var sniegt ANO mehānismiem svarīgu pienesumu ar sava darba lauka plašo sazarojumu, kā arī ar spēju pārstāvēt nepārstāvēto balsis ANO.”

Ženēva, Šveice

5./07./2018.

faith organizations (angļu val.); termina pilnais nosaukums ir faith-based organizations, ko LLSTA nolēma atveidot kā “ticībā balstītas organizācijas” ievērojot atšķirību starp organizācijām, kuras darbojas saskaņā ar ticības principiem, un reliģiskajām organizācijām, kas nereti ir draudzes.

** feminist faith actors (angļu val.), kas ietver sevī gan sievietes, gan vīriešus, tādēļ atveidojām kā “ticīgo (pārstāvji), kas aizstāv sieviešu tiesības. 

Avots: Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas