Pasaules Reformēto baznīcu apvienība aicina savas dalībbaznīcas pieņemt sieviešu ordinēšanu

11. Jūl, 2017

Kamēr baznīcas apraud netaisnību pret sievietēm, dažas no tām sekmē dzimumu nevienlīdzību, aizliedzot sieviešu ordināciju.

“Vardarbība, kas notiek uz dzimumu pamata, ir viens no lielākajiem izaicinājumiem pasaulē,” teica Dr. Dorka Gordona, Džona Noksa koledžas Toronto, Kanādā direktore Pasaules Reformēto baznīcu apvienības Ģenerālpadomē, sesijā, kas bija veltīta dzimumu taisnīgumam.

Kaut arī lielākā daļa Pasaules Reformēto baznīcu apvienības dalībbaznīcu atbalsta sieviešu ordināciju, ap 40 no tām (7 Eiropā, 18 Āfrikā, 3 Tuvajos Austrumos, 9 Latīņamerikā) ordinēšanu liedz.

Šādu statistiku sniedz 2009. gada aptauja, kas arī parāda to, ka lielākā daļa baznīcu, kas neordinē sievietes, kā iemeslu neordinēšanai norādīja kultūru, nevis teoloģiju. Daži dzīvo vietās, kur sabiedrība neatzīst sieviešu vadību. Citi atrodas minoritāšu situācijā valstīs ar Romas Katoļu vai pareizticīgo vairākumu; viņi izjūt ekumenisku spiedienu, kas viņus attur darīt lietas, kuras tiek uzskatītas par šokējošām.

Starp taisnīgumu un nevienlīdzību

Rodas situācija, kad baznīcas, no vienas puses, nosoda netaisnību pret sievietēm, bet tajā pašā laikā, no otras puses, turpina saglabāt dzimumu netaisnību savā iekšienē. Konfrontēta ar šo paradoksu, Reformēto draudžu kopiena, kuras sastāvā ir 233 protestantu baznīcas vairāk nekā 100 valstīs, aicinājusi tās Ģenerālo padomi mudināt savas dalībbaznīcas ne tikai atbalstīt sieviešu ordināciju, bet arī nodrošināt to, ka abu dzimumu pārstāvji saņem taisnīgu atlīdzību par savu darbu. Šajā sakarā šā gada 1. jūlijā Leipcigā norisinājās vairākas sesijas, kuru mērķis bija uzklausīt sieviešu liecības par vardarbību uz dzimuma pamata un analizēt Bībeles rakstvietas, kas norāda uz sieviešu un vīriešu līdzvērtību Dieva priekšā.

Meksikas feminisma teoloģe Elza Tameza piedāvāja ekseģēzi par Pāvila vēstules romiešiem 12. nodaļas sākumu. Šajā rakstvietā apustulis Pāvils aicina uz paliekošu un dziļu kristīgo kopienu transformāciju. “Kristiešiem ir jābūt par piemēru. Mums ir jāsaprot, ka ir veids, kā būt atšķirīgiem no tiem, kuri ir skaudības, sāncensības un personīgas alkatības vadīti. Sieviešu diskriminācija un slepkavošana ir līdzvērtīga pašdiskriminācijai un pašnāvībai,” Tameza skaidro.

Delegāti 3. jūlijā tika aicināti balsot par deklarācijas dokumenta “Ticības deklarācija par sieviešu ordināciju” pieņemšanu. Balsojot “Ticības deklarācija par sieviešu ordināciju” arī tika pieņemta.

“Esam panākuši konkrētu saskaņotību,” priecīgi pavēstīja Pasaules Reformēto baznīcu apvienības prezidents Džerijs Pillejs. Deklarācija tika pieņemta sesijā par taisnīgumu dzimumu jautājumā. Pirms tam nozīmīgas grupu diskusijas norisinājās Padomes spriešanas procesā. “Priekšlikumi par sieviešu ordināciju un par dzimumu politikas izveidi, un tās piemērošanu saņēma ļoti stipru delegātu atbalstu,” teica Stīvens Kendāls no Kanādas Prezbiterāņu baznīcas. Neskatoties uz to, daži delegāti auditorijā pacēla zilas kartītes, norādot, ka viņi pilnībā neatbalsta šo priekšlikumu. “Mēs ņemam vērā jūsu atšķirīgo nostāju,” tajā brīdī teica prezidents, piebilstot, ka tie delegāti, kas neatbalstīja deklarāciju, var izteikt savu nepiekrišanu Padomes protokolā. 

Šīs deklarācijas pieņemšana ir papildsolis līdztiesības iedibināšanai sieviešu un vīriešu vidū Pasaules Reformēto baznīcu apvienībā. Bet “dzimumu taisnīgums neaprobežojas ar sieviešu ordināciju”, uzsvēra Kriss Fergusons, apvienības ģenerālsekretārs, sava ziņojuma laikā. Ceļš ir atvērts, lai tālāk strādātu pie dzimumu līdztiesības jautājumiem, Pasaules Reformēto baznīcu apvienībai apņemoties palīdzēt savām dalībbaznīcām šajā procesā.

Ticības deklarāciju angļu valodā var lejuplādēt šeit.Avoti: The WCRC considers a call for its members to accept the ordination of women (01.07.2017.) Lorensa Villoza (Laurence Villoz)

http://wcrc.ch/news/the-wcrc-considers-a-call-for-its-members-to-accept-the-ordination-of-women

General Council approves statement on ordination of women (07.07.2017.) Lorensa Villoza (Laurence Villoz) http://wcrc.ch/news/general-council-approves-statement-on-ordination-of-women 

                                                              *    *    *

Pasaules Reformēto baznīcu apvienība ir sadraudzība, kuras sastāvā ir vairāk nekā 225 dalībbaznīcas visā pasaulē, kas apvieno apmēram 80 miljonu ticīgo kongregacionālistu, prezbiteriāņu, reformēto, apvienotās (evaņģēliskās) baznīcas un valensiešu baznīcas. Pasaules Reformēto baznīcu apvienība (World Communion of Reformed Churches  – WCRC) aktīvi atbalsta teoloģiju, taisnīgumu, draudžu vienotību un misijas vairāk nekā 100 pasaules valstīs.

Vienoti Kristū un sakņojušies vēsturiskās reformācijas tradīcijās, WCRC ar savām dalībbaznīcām tic, ka kristīgā ticība ir atsaukties Dieva aicinājumam, lai piepildītu garīgas vajadzības un veicinātu taisnīgumu visiem, pārveidojot pasauli caur Jēzus Kristus mīlestību. 

Pārstāvji – vīrieši un sievietes, laji un ordinētie – nāk no dalībbaznīcām, lai satiktos Ģenerālpadomē, kas notiek reizi septiņos gados. Pulcējušies kopā, viņi mēģina saprast Dieva gribu caur Rakstiem, lai noteiktu turpmāko WCRC virzienu. Padome ievēl vadību, kas pārrauga tās politiku un darbu. Šie pārstāvji līdz ar izpildkomitejas locekļiem ievēl ģenerālsekretāru. WCRC tiek finansēta no tās dalībbaznīcu un baznīcu aģentūru finansiālā ieguldījuma. Dāvinājumi un granti tāpat nāk arī no atsevišķiem indivīdiem, atsevišķām draudzēm, nodibinājumiem un citiem avotiem. WCRC atbalstītāji palīdz risināt situācijas pasaulē, ziedojot arī konkrētiem fondiem un stipendijām, tāpat arī pašai organizācijai kā tādai.

Avots: http://wcrc.ch/about-us