Liepājas konferences “Sieviešu ordinācija – par un pret” rezolūcija

13. Mai, 2016

Rezolūcija

Latvijas Ev. Lut. Baznīcas (LELB) arhibīskapam un bīskapiem, Latviešu Ev. Lut. Baznīcas ārpus Latvijas (LELBāL) arhibīskapei, LELB Virsvaldei, LELBāL prezīdijam, LELB mācītājiem, draudžu priekšniekiem un priekšniecēm, LELBāL mācītājiem un mācītājām, Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienībai (LLSTA), biedrībai “Kristīgā Atbalsta Apvienība”, “Svētdienas rītam”

“Sieviešu ordinācija – par un pret

Liepājā, 2016.gada 6. maijā

2016. gada 6. maijā Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā notika Liepājas Krusta ev. lut. draudzes rīkota konference “Sieviešu ordinācija – par un pret”. Konferencē piedalījās pārstāvji no LELB, LELBāL, Apvienotās Metodistu baznīcas, Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības (LLSTA), Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes, mācītāji, evaņģēlisti, Krusta draudzes locekļi. Konferences mērķis bija savest kopā cilvēkus ar atšķirīgiem uzskatiem par sieviešu ordināciju, rosināt domu apmaiņu un pārdomāt iespējas, kā turpināt dialogu par šo tēmu.

Gaidāmā LELB Sinodē, kas notiks 2016.gada 3. un 4. jūnijā, ir paredzēts pieņemt grozījumus LELB satversmes 133. punktā, paredzot, ka tikai vīrieši var būt par mācītājiem. Plānotās izmaiņas ir izraisījušas dziļu satraukumu LELBāL, vācu partneru baznīcās, Pasaules luterāņu federācijā (PLF) un arī atsevišķās LELB draudzēs un Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienībā. Konferences dalībnieki vēlas dalīties ar savām pārdomām par sieviešu ordināciju, aicinot LELB sinodes dalībniekus nepieņemt sasteigtus lēmumus un apzināties šo jautājuma nopietnību.

Diemžēl LELB bīskapi neatrada iespēju piedalīties konferencē, lai gan tie tika savlaicīgi aicināti. Noslēgšanās sevī tikai veicina aizspriedumus vienam pret otru un bailes. Aicinām LELB vadību un mācītājus nebaidīties no atklātām sarunām, skaidrot savu nostāju sieviešu ordinācijas jautājumā ne tikai mācītājiem, bet arī draudzēm un sabiedrībai.

Savā ordinācijas solījumā LELB mācītāji, starp citu, apsola, ka “vārdos un darbos stiprinās savas Baznīcas vienotību, …” Uzskatām, ka paredzētie LELB Satversmes 133.p. grozījumi neveicina Baznīcas vienotību. Tie atsvešina ne tikai vīriešus un sievietes, bet arī sieviešu ordinācijas piekritējus un pretiniekus, LELB un LELBāL, PLF un Vācijas baznīcas, utt.

Baznīcas noraidošo attieksmi pret sieviešu ordināciju var izmantot, lai attaisnotu diskrimināciju pret sievietēm. Ja to sasaista ar citiem Bībeles pantiem, kas uzskata, ka sievām ir jāpakļaujas vīriem, ka Ieva ir vainojama grēkā krišanā u.c, tad ir radīti visi ideoloģiskie priekšnosacījumi, lai noklusētu, atbalstītu vai īstenotu diskrimināciju un vardarbību pret sievietēm. Latvijas sabiedrībai tas ir bīstams signāls. Eiropas Savienības (ES) Pamattiesību aģentūras pētījuma “Vardarbība pret sievietēm: ES mēroga apsekojums” rezultāti liecina – Latvijā no vardarbības ģimenē katru dienu cieš vairāk nekā 100 sievietes. Pētījumā iegūtie dati liecina, ka fizisku un/vai seksuālu vardarbību no esošā vai bijušā partnera savas dzīves laikā vidēji ES dalībvalstīs piedzīvoja 22% sieviešu, turpretī Latvijā 32% sieviešu, kas atbilst 270 tūkstošiem sieviešu vecumā no 15 līdz 75 gadiem.

Jēzus savas dzīves laika, atšķirībā no saviem laika biedriem, bija ļoti atvērts pret sievietēm. Starp Viņa sekotājiem bija daudzas sievietes. Viņa krusta priekšā pazūd visas privilēģijas un jebkāda pārākuma apziņa, – arī starp dzimumiem. Viņa augšāmcelšanās dod mums iespēju sākt jaunu dzīvi, kas balstās Dieva mīlestībā pret ikvienu cilvēku. Tas nav Viņa Garā, ja ceļam jaunus žogus, paceļamies viens pār otru un ierobežojam evaņģēlija sludināšanu.

                                                                                                                                                -1-

Savas Baznīcas vienotības vārdā aicinām

=         lūgt Dievu, lai sieviešu ordinācijas jautājums nešķeļ mūsu Baznīcu,

=         risināt visas domstarpības sarunas ceļā,

=         LELB Sinodes dalībniekus atturēties vai balsot pret balsojumā par LELB Satversmes 133. pantu.

[..]

Konferences rezolūciju atbalsta:

LU Teoloģijas fakultātes dekāne Dace Balode

LELBāL māc. Varis Bitenieks

evaņģ. Rudīte Losāne

evaņģ. Kristīne Vanaga

LELB māc. Mārtiņš Urdze

LELBāL māc. Kārlis Žols un Krusta draudzes locekļi