No miera mājās līdz mieram pasaulē: padarīt izglītību drošu visiem

24. Nov, 2015

Kopīga preses relīze ar Pasaules Baznīcu padomi

Ženēva, 19.11.2015             

Ticībā balstītu organizāciju koalīcija uzsver savu kopīgo pieeju, paceļot tēmu par nebijuša līmeņa vardarbību pret sievietēm un meitenēm.            

Ticībā balstītu organizāciju koalīcija, tai skaitā Pasaules Luterāņu federācija, Anglikāņu kopiena, Islāma palīdzība pasaulē, “Misija 21”, Pasaules Baznīcu padome, Reformēto baznīcu pasaules kopiena, Pasaules YWCA, Zviedrijas baznīca un Somu baznīcas palīdzība atkārtoti paceļ jautājumu par to, cik svarīga ir starpreliģiska pieeja 16 dienu aktivitātēm, lai izbeigtu dzimumā balstītu vardarbību, kas katru gadu tiek novērota visā pasaulē.            

Šā gada tēma fokusam ir “No miera mājās līdz mieram pasaulē: padarīt izglītību drošu visiem”. Aktivitāšu periods sāksies 25. novembrī ar Apvienoto Nāciju Organizāciju Starptautisko dienu vardarbības izskaušanai pret sievietēm un turpināsies līdz 10. decembrim, Cilvēktiesību dienai. ANO Sieviešu nodaļa teic, ka globālā mērogā viena trešdaļa sieviešu ir piedzīvojušas fizisku vai seksuālu vardarbību kādā savas dzīves posmā. Vairāk nekā 125 miljoni meiteņu un sieviešu, kas dzīvo šodien, ir tikušas pakļautas sieviešu ģenitāliju mutilācijai dažādās valstīs Āfrikā un Tuvajos Austrumos. 

Agras un piespiedu laulības, izglītības trūkums            

Kampaņa pievēršas bērnu, agro un piespiedu laulību un izglītības pieejamības trūkuma saistībai.Tas prasa, lai skolas tiktu turētas kā aizsargātas vietas lielākai dzimumu taisnīguma apziņai starp meitenēm un viņu ģimenēm, pārejas rituālu un citu dzimuma un seksuālās socializācijas procesu pazīšanai kultūrās un reliģijās, seksuālajai un reproduktīvajai veselībai un tiesībām meitenes redzēt kā noteicošās centienos uzveikt vardarbību pret sievietēm un veicināt sieviešu iespējas.      

Koalīcija ir apņēmusies, gan darbojoties kopā, gan katrs savas organizācijas kontekstā par šādu rīcību: – apkopot svētos stāstus no musulmaņu un kristiešu tradīcijām par sieviešu un meiteņu aizsardzību un iespējām;- izcelt eksistējošas iniciatīvas, lai uzveiktu vardarbību pret sievietēm un meitenēm, – Melnā ceturtdiena (Thursdays in Black), NoXcuses kampaņa, Imami pret vardarbību ģimenē (Imams against Domestic Abuse), PLF Dzimumu taisnīguma politika, “Mēs izteiksimies” (“We Will Speak Out”) koalīcija un stipendijas sieviešu teoloģu izglītošanai;- līdzdalīt sēru, grēksūdzes un svētīšanas lūgšanas, kas saistītas ar jaunām meitenēm;- līdzdalīt to, cik svarīgi ir strādāt kopā ar ticības līderiem, un iedrošināt viņus apņemties nekad nesvētīt savienību, kurā ir nepilngadīgais.             

Koalīcija plāno cieši sadarboties ar ANO aģentūrām un diplomātiskajām misijām, kas mobilizē ticībām piederīgos, it sevišķi tām, kas strādā, lai uzveiktu agras un piespiedu laulības un nodrošinātu pieeju izglītībai, stiprinātu vietējās kopienas spējas noraidīt agro laulību praksi, sevišķi valstīs, kur to skaits ir augsts.            

Kampaņa ir saistīta ar ANO cilvēktiesību līguma dalībniekiem un mehānismiem, kā, piemēram, Jebkura sieviešu diskriminācijas izskaušanas konvencija, Universālais periodiskais cilvēktiesību pārskats un Drošības padomes rezolūcija nr. 1325, kas apliecina sieviešu lomu konfliktu novēršanā un atrisināšanā. 

Meiteņu cieņa            

Māc. Dr. Elēna Noienfelde, PLF Sievietes baznīcā un sabiedrībā nodaļas sekretāre teic, ka šā gada tēma piedāvā baznīcām iespēju atklāti un tieši diskutēt par agro un piespiedu laulību problēmu. Šīs kampaņas mērķis ir iedrošināt ticības organizācijas un draudzes celt apzināšanos par to skumjo realitāti, ko tik daudzas meitenes piedzīvo.Iesaistot ticības līderus-aizstāvjus dažādos līmeņos, tiek cerēts, ka viņi ietvers šo tematu sprediķos, sarunās, grupu darbā un sieviešu sadraudzībā.            

“Mēs gribam šo jautājumu pacelt publiskā līmenī. Tam būtu jābūt daļai no rīcības plāna, kas pievēršas ticības organizāciju publiskajai lomai. Meitenēm ir jābūt iespējai plaukt kā cilvēciskām būtnēm, nevis kā līgavām-bērniem, ne kā precei, par ko kaulēties,” Noienfelde komentēja.            

“Mēs gribam redzēt meitenes ar pašcieņu, ar pieeju izglītībai, ar iespēju izvēlēties un lemt savu nākotni. Tas ir mūsu sapnis – pasaule bez vardarbības un diskriminācijas,” teica Noienfelde.Indivīdi un vietējās grupas ir aicinātas pievienoties kampaņai                      

Tulkoja: LELBĀL māc. Ieva Puriņa                  

Korekcija: Milda Klampe