LELBāL arhibīskapes Laumas Zušēvicas vēstule māc. Aidu Prēdeli pavadot mūžībā (pārpublicēta)

2. Aug, 2015

LELBāL arhibīskapes Laumas Zušēvicas vēstule māc. Aidu Prēdeli pavadot mūžībā (pārpublicēta):

2015. gada 28. jūlijā

Mīļai sērojošai draudzei,

Noslēdzot 13. nodaļu savā pirmā vēstulē Korintiešiem, apustulis Pāvils raksta:

„Mēs tagad redzam neskaidri, kā raudzīdamies atspulgā, bet tad – vaigu vaigā; tagad es atzīstu daļēji, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība; šās trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība.“ Māc. emer. Aida Prēdele tika ordinēta laikā, kad ticības, cerības un kristīgās mīlestības garā atdzima māsas un brāļi Latvijā līdz ar savu Baznīcu un tautu. Atsaucoties Kristus aicinājumam, viņa devās pretīm vēl neskaidrai nākotnei ar pārliecību, ka katram jāaug ticībā un tās izpratnē. Dievs viņai bija devis īpašas dāvanas, ar kuŗām viņa dalījās, attīstot  „Svētdienas rīta“ avīzi kā palīglīdzekli ticības audzināšanai un dvēseļu stiprināšanai. Ar pateicību pieminam viņas nenogurstošo darbu un devumu.

Ar skumjām pieminam viņas ilggadējo veselības cīņu, ko viņa izturēja uzticībā, ka reiz tas, kas te šķiet neizprotams, kļūs skaidrs. Kristus miers lai stiprina sērotāju sirdis. Kaut māc. emer. Aidas Prēdeles dzīves stāsts iedvesmotu katru, kas dziļi izprot Kristus aicinājumu nest savu krustu un sekot Viņam, mūsu Pestītājam, kas mirdams pie krusta salauza nāves spēku mūs šķirt no mūžīgā Dieva mīlestības. 

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas Virsvaldes vārdā un personīgi, izsaku mūsu līdzjūtību dēlam, vedeklai, mazdēlam, visiem piederīgiem, amata brāļiem un amata māsām, sēru draudzei un Baznīcai, māsu Aidu pavadot mūžībā. Tai, kuŗa ticēja rakstītā vārda spēkam, lai atskan Jāņa atklāsmes grāmatas patiesība vēl nepiedzīvotā skaidrībā: „Tas, kas sēdēja tronī, teica: „Redzi, es visu daru jaunu.“ Tad viņš teica: „Raksti, jo šis vēstījums ir uzticams un patiess.“ Un viņš man sacīja: „Tas ir noticis, Es esmu Alfa un Omega, Sākums un Gals. Es došu izslāpušajam dzert bez maksas no dzīvā ūdens avota.““ (Atkl. 21:5-6) Kristus uzticīgai māsai Aidai,  lai tas verd mūžīgai dzīvībai!  

Lūgšanās vienota ar jums,

+ Lauma Zušēvica

Archibīskape

LELBĀL