Kopiena dažādībā

30. Jūn, 2015

Kopiena dažādībā

PLF Padome vienojas par dalībbaznīcu mācību procesu darbā ar pašizpratnes dokumentu

Ženēva, 19.06.2015.

      PLF Padome ar pateicību pieņēma pētījuma dokumentu “Luterāņu kopienas pašizpratne” un vienojās par procesu, kā palīdzēt dalībbaznīcām to apgūt, gatavojoties 2017. gada asamblejai.

      Padome lūdza Kopienas birojam (CO) sagatavot procesu ar jautājumiem un termiņiem, lai tālāk uzņemtu dokumentu PLF dalībbaznīcās. CO izsūtīs dokumentu baznīcām tālākām studijām un iedrošina baznīcas apspriest to preasamblejās, gatavojoties 2017. gada Divpadsmitajai asamblejai Vindhoēkā Namībijā.

      PLF Padome arī izteica savu pateicību septiņu cilvēku pētījuma grupai, kas sagatavoja šo dokumentu Somijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājas Rev. Dr. Minnas Hietamēki vadībā. Pusotra gada pētījumu process ietvēra kopīgas pārdomas un konsultācijas ar pārstāvjiem no PLF reģioniem.

      2013. gada Padomes tikšanās lūdza PLF ģenerālsekretāram izveidot pētījuma grupu, lai iesaistītu dalībbaznīcas apspriešanā, kā vienlaikus sadzīvot ar atšķirībām, nezaudējot baznīcu kopienas būtību.

      Pētījuma dokuments definē kopienu kā dāvanu un kā uzdevumu, kas ir jāizdzīvo gan vienojošajā, gan atšķirīgajā. Paskaidrojot, ko paredz uzdevums: tas analizē autonomijas un atbildības, kopīgu lēmumu pieņemšanas, nesaskaņu jautājumus un tos resursus, kas var palīdzēt īstenot dzīvi kopienas dažādības kontekstā.

      Plenārsēdes diskusijas, kas sekoja pēc Hietamēki prezentācijas, koncentrējās uz dokumenta atbilstību kopienai un tās baznīcām, un uz procesu, kā par to diskutēt tālāk attiecīgās baznīcas kontekstā.

Labs teoloģiskais ietvars

      Atbildot uz norādījumu par to, ka nav konkrēta priekšlikuma, kā pārrunāt un pielāgot dokumentu vietējā kontekstā, Hietamēki atzīmēja, ka grupas mandāts nebija vērsts uz procesu, kas notiktu pēc šā dokumenta pieņemšanas Padomē, bet gan uz to, lai dokuments kalpotu par ierosinātāju diskusijām. Viņa izteica cerību, ka Padome piedāvās konkrētākus priekšlikumus, kā tālāk rīkoties ar šo dokumentu.

      Rev. Dr. Robina J. Steinke no Amerikas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (ELCA) teica, ka viņa atbalsta ziņojumā pausto entuziasmu. Viņa teica, ka dokuments piedāvā perspektīvas par to, kā PLF iesaistās stabilās attiecībās, un arī uzdod jautājumus, ko tas patiesībā nozīmē dalībbaznīcām.

      “Tas ir labs teoloģisks ietvars, kas vada mūsu teoloģisko izpratni,” komentēja Rev. Dr. Rafaels Malpika-Padilla no ELCA. Atsaucoties uz “vārdu un sakramentu” uzsvaru kā notikumiem kopienā, viņš teica, ka ir svarīgi šajā sakarā “domāt par dalībbaznīcu ikdienas dzīvi”. Vairāk uzmanības būtu jāpievērš jautājumiem, kas vērsti uz tālāku dokumenta apspriešanu, ietverot savstarpējo atbildību un CO lomu, viņš piebilda.

      Par pieņemšanas procesu Dienvidāfrikas Evaņģēliski luteriskās baznīcas prezidējošais bīskaps Dr. Ndanganeni P. Phašvana ierosināja, ka šis dokuments ir jāizplata semināriem, kas apmāca mācītājus, un ka jāatrod veidi, kā organizēt sanāksmes, lai popularizētu dokumentu. “Sāksim ieviest to tagad un turpināsim iepazīstināt mūsu kopienu ar to. Miljons soļu ceļojums sākas ar vienu soli uz priekšu,” viņš teica.

      Rev. Dr. Glorija Rojas Vargas no Čīles Evaņģēliski luteriskās baznīcas atbalstīja ierosinājumu izmantot preasamblejas, “lai apkopotu mūsu baznīcu reakcijas un runātu par tām 2017. gada asamblejā”.

Atbildība kopienā

      Prof. Bernds Oberdorfers no Bavārijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Vācijā izteica savu augsto novērtējumu pētījuma dokumentam, sakot, ka viņš to redz kā atgādinājumu par kopienas dāvanu. Viņš teica, ka centrālajiem jautājumiem baznīcām jābūt: “Kā jūs [baznīcas] gribat īstenot savu atbildību luterāņu kopienā, un kā šai atbildībai būtu jāatspoguļojas jūsu lēmumos un komunikācijā?”

      Kolīna E. Kanninghama no Dienvidāfrikas Morāvijas baznīcas uzsvēra viņas augsto vērtējumu dokumentam “par pieeju konfliktam un konflikta risinājumam. Liksim priekšā šo dokumentu mūsu reģionālajās tikšanās. Tas dos mums laiku to pārdomāt un paskatīties uz to mūsu pašu kontekstā”.

      Pašizpratnes dokuments attīsta teoloģiski pamatotu pieeju tam, kā piedzīvot kopienas dāvanu. Tas arī apstiprina kopīgās pārliecības, kas balstās uz luteriskajiem konfesionālajiem rakstiem un Svētajiem Rakstiem, un uzsver jautājumus, kas prasa tālāku sarunu.

Redakcijas piezīme:

Raksti PLF dokumentā “Luterāņu kopienas pašizpratne” diskutē par to, ko ietver sevī kopienas jēdziens PLF. Šim nolūkam PLF tika izveidota darba grupa, kas pētīja teoloģisku nozīmi kopienas konceptā, kā arī kopienas ietekmi uz globālo dinamiku, luterāņu eklezioloģijas atziņas Reformācijas notikuma gaismā, arī sadraudzības nozīmi PLF bilaterālajās attiecībās ar partneriem utml. 

Rezultātā tapis dokuments “Luterāņu kopienas pašizpratne” (dokuments angļu val.), kuru oficiāli plānots izdot 2015.gada oktobrī.

No angļu valodas tulkojusi LELBāL mācītāja Ieva Puriņa

Korektore Mag. Theol. Milda Klampe

Avots: Lutheran World Federation