Sievietes teoloģes centrālajā Austrumeiropā

29. Dec, 2014

Sievietes veido teoloģiju centrālajā Austrumeiropā

PLF Sievietes baznīcā un sabiedrībā (WICAS) tikšanās apliecina pagātnes un tagadnes sieviešu ieguldījumu baznīcā

Piliščaba, Ungārija/Ženēva

20.12.2013. Deviņpadsmit sievietes teoloģes, kas pārstāvēja astoņas Austrumeiropas un Centrāleiropas valstis, pagājušajā mēnesī pulcējās Ungārijā, lai pārdomātu sieviešu ieguldījumu Reformācijas kustībā un dzimumu taisnīguma jautājumus baznīcas struktūrās un plašākā sabiedrībā šodien.

Pirms luterāņu Reformācijas 500 gadu svinībām 2017. gadā PLF nodaļas Sievietes baznīcā un sabiedrībā organizētā sanāksme 30. novembrī Piliščabā, netālu no Ungārijas galvaspilsētas, akcentēja svarīgo, bet bieži piemirsto sieviešu lomu luterāņu baznīcās kopš Austroungārijas impērijas laikiem tādās valstīs, kā, piemēram, Čehija, Igaunija, Ungārija, Latvija, Polija, Rumānija, Krievija un Slovākija. Grupa līdzdalīja arī šodienas stāstus par to, kā sievietes veic diakonijas darbu, paplašinot savu baznīcu perspektīvu citiem kontekstiem un realitātēm, un izdzīvo savu ticību praksē kā turpinošās reformācijas līdzdalībnieces.

Viņas arī apliecināja, ka ir svarīgi veidot sadraudzību ar tām PLF Austrumeiropas un Centrāleiropas reģiona aizmirstajām sievietēm, kuru pārliecība kalpot baznīcā ir kļuvusi sāpju un konfliktu avots.

Teoloģes vienojās, ka „radīt taisnīgumu sievietēm turpinošajā reformācijā”, atklājot, rakstot un izplatot viņu stāstus, nozīmē arī apliecināt sieviešu dāvanas un vadību baznīcā šodien. Sanāksmē arī tika pieņemts viedoklis par „sievietēm, kuras veido daudz aptverošāku teoloģiju”, kas ne tikai iekļauj sievietes ar dažādu līmeņu teoloģisko izglītību un sievietes pastorālajā darbā, bet arī sievietes lajus, kuras ir dziļi uzticīgas baznīcai un ir aktīvas dažādās padomdošanas un diakonijas dimensijās.

 „Šis viedoklis neizslēdz nepieciešamību radīt un veicināt sieviešu teoloģu tīklu Austrumeiropas reģionā, lai veicinātu, dalītos un darītu redzamu viņu teoloģisko pienesumu,” teica Agņeška Godfrejova-Tarnogorska, WICAS Centrāl- un Austrumeiropas tīkla koordinatore.

1984. gada Septītajā asamblejā Budapeštā PLF vienojās nodrošināt sabalansētu sieviešu, vīriešu un jauniešu pārstāvību kopienas pārvaldes institūcijās. Gandrīz 30 gadu vēlāk tikšanās Piliščabā koncentrējās uz dzimumu taisnīguma izpratni. Grupa pētīja principus, kas stiprina PLF dzimumu taisnīguma politiku, ko 2013. gada jūnijā apstiprināja PLF padome un ko atklāja Ženēvā 10. decembrī.

Rev. Dr. Elēna Noienfelde, PLF Teoloģijas un publiskās liecības departamenta WICAS izpildsekretāre, atsaucās gan uz „dzimumu”, gan „taisnīgumu” to bibliskajā dimensijā nozīmīgās attiecībās starp sievietēm un vīriešiem baznīcas struktūrās un sabiedrībā. Viņa uzsvēra nepieciešamību izprast PLF dzimumu taisnīguma politiku kā instrumentu, kā „marķieru” komplektu, kas var būt izš ķirīgs, atrodot veidus, kā īstenot Dieva aicinājumu taisnīgumā balstītās attiecībās.

Tikšanās dalībnieces arī apskatīja dzimumu konceptu šodienas izaicinājumu kontekstā – migrācija, nabadzība, vīriešu un sieviešu algu atšķirība, neapmaksāts darbs, ģimenes dzīve un vardarbība ģimenē.

WICAS tīkls darbojas sieviešu pilnvērtīgai dalībai kopienas dzīvē un sekos šīm saistībām visos PLF līmeņos.

foto: Ieva Puriņa 

No angļu valodas tulkojusi Ieva Puriņa, Mag.Theol., LELBāL diakone

Korektore: Milda Klampe