Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
ceturtdiena, 13. 08, 2020
Jaunumi / PLF ziņas
 

PLF paziņojums par ticības brīvību
20.06.2013


Reliģiskā neiecietība ir neizsakāmas vardarbības avots
Ženēva, 20.06.2013.

PLF padome savā 2013. gada sanāksmē aicināja tās dalībbaznīcas un ekumenisko kopienu stiprināt viņu centienus ticības un reliģijas brīvībai. Publiskajā paziņojumā, ko padome pieņēma, tiekoties no 13. līdz 18. jūnijam Ženēvā, tā atzina, ka daudzās pasaules valstīs cilvēku brīvība praktizēt brīvi savu reliģiju tiek ierobežota vai aizliegta. Reliģiskā neiecietība ir bijusi neizsakāmas vardarbības un neizmērojamu cilvēcisku ciešanu avots līdz pat šai dienai, paziņoja PLF padome. Apstiprinot Aizstāvības un publiskās balss komitejas paziņojumu, padome aicināja PLF dalībbaznīcas un ekumenisko kopienu "dubultot savus centienus un plaši sadarboties, veicinot un aizstāvot reliģisko brīvību gan savā sabiedrībā, gan starptautiskā, iekļaujot publisku un privātu brīvību izvēlēties pielūgsmes veidu un valodu". PLF un tās dalībbaznīcas tika mudinātas runāt gan ar valsts, gan reliģiskām autoritātēm, lai aizstāvētu "indivīdus vai grupas, kuru taisnīgā reliģiskā brīvība tiek ierobežota vai aizliegta, iekļaujot tiesības mainīt reliģiju un tiesības nēsāt vai izlikt reliģiskos simbolus".

Satraucoša situācija daudzās valstīs
Publiskais paziņojums uzsver reliģiskās brīvības ierobežošanas un reliģiskās neiecietības graujošās sekas. Pēdēja laikā ir novērotas nežēlīgas sacelšanās pret baznīcām Indonēzijā, Tanzānijā un Nigērijā, aizskarot arī PLF dalībbaznīcas. Sesijās padome uzklausīja padomes pārstāvjus no šīm baznīcām par situāciju viņu valstīs. Citās valstīs, lai izrēķinātos ar reliģiskajām minoritātēm, tiek izdoti likumi.

Sena iesaistīšanās vēsture
Publiskais paziņojums, ko padome pieņēma vienbalsīgi, pirmo reizi visaptverošā veidā apraksta visus dažādos PLF nostājas oficiālos ziņojumus par ticības un reliģijas brīvību. Paziņojums pasvītro PLF fundamentālo iesaisti darbā par tiesībām uz reliģisko brīvību kopš tās dibināšanas. Pat pirms Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas pieņemšanas 1948. gadā, PLF savā pirmajā asamblejā 1947. gadā Lundā runāja par to, ka bēgļiem un minoritātēm jāļauj praktizēt viņu ticību viņu pašu mātes valodā un pēc viņu pašu tradicionālās prakses.

Tiek uzskatīts, ka luterāņu mācītājs Frederik Nolde bija tas, kurš pamatā uzrakstīja cilvēktiesību deklarācijas 18. artikulu, kurā tiek izklāstīta reliģiskā brīvība.

Atbalsts Apvienotajām Nācijām
Blakus aicinājumam baznīcām padome arī apstiprināja PLF sadarbību un atbalstu Apvienoto Nāciju mehānismiem aizsargāt un paplašināt reliģijas brīvību. Tas pasvītro AN sevišķā ziņotāja par reliģijas vai ticības brīvību nozīmīgo lomu. Paziņojums atkal atkārto nepieciešamību aģitēt par reliģisko brīvību sadarbībā ar citiem, pāri reliģiskām robežām. PLF padome aicināja visus luterāņus un citus ticības cilvēkus visā pasaulē lūgties par visiem tiem, kas cieš reliģiskās vai ticības brīvības trūkuma dēļ.

No angļu valodas tulkojusi Ieva Puriņa, Mag.Theol., LELBāL diakone
Korektore Mag. Theol. Milda Klampe
      Atpakaļ