Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
ceturtdiena, 13. 08, 2020
Jaunumi / PLF ziņas
 

Atbrīvoti Dieva žēlastībā
17.06.2013


PLF atklāj Reformācijas gadadienas plānus un tēmu
17.06.2013., Ženēva.

PLF grib svinēt Reformācijas 500. jubileju 2017. gadā kā globāla kopiena. "Jau tagad dalībbaznīcās ir daudzas aktivitātes. PLF loma ir tās atbalstīt un piedāvāt globālu perspektīvu," pasvītroja Rev. Dr. Valters Altmans 2013. gada 14. jūnijā PLF Padomes sanāksmē.

Altmans runāja kā PLF Sevišķās komitejas "Luters 2017 – 500 Reformācijas gadi" priekšsēdētājs un sniedza komitejas ziņojumu PLF Padomei. Ziņojums piedāvā vērtības un principus PLF aktivitātēm, atzīmējot Reformācijas gadadienu, un iekļauj praktiskas detaļas un procesus, kas jau norisinās. Padome vienbalsīgi apstiprināja ziņojumu. Attiecīgi PLF pamatā koncentrēs tās aktivitātes trijos gados no 2015. līdz 2017. gadam. Galvenie pasākumi būs Padomes tikšanās Vitenbergā 2016. gadā, asambleja 2017. gadā un Reformācijas diena 2017. gadā.

Globāla, ekumeniska un reformācija, kas turpinās
Ziņojums rekomendē padomei trīs satura jomas. Aktivitātes noteiks principi "Reformācija kā pasaules pilsonis", "Ekumeniskā atbildība" un "Reformētās baznīcas ir baznīcas pastāvīgā reformācijā".

"Ekumeniskās attiecības ir Luterāņu identitātes būtiska daļa. Ne kaut kas pievienots," Altmans teica savā prezentācijā. Viņš redz 2017. gadu kā īsto laiku ievākt ekumeniskā procesa augļus un veiksmes. Piemēram, arī Luterāņu un Romas katoļu vienotības komiteja svinēs savu 50. jubileju 2017. gadā.

Svarīgs Altmana jautājums – lai svinības būtu svarīgas arī jauniem cilvēkiem. Kopienas birojs jau strādā pie Globālā jauno reformātu tīkla kā praktiska PLF projekta. Tā ideja paredz, ka PLF dalībbaznīcu jaunieši izmantotu globālos savienojumus, lai visā pasaulē fokusētos uz Reformācijas mantojumu un luterisko identitāti, tanī pašā laikā paši kļūstot par jauniem reformatoriem savās baznīcās.

Tēma "Atbrīvoti Dieva žēlastībā"
Kopā ar ziņojumu padome apstiprināja arī tēmu "Atbrīvoti Dieva žēlastībā", kas vienos visas PLF aktivitātes Reformācijas svinību sakarā. "Tēma," Altmans atzīmēja, "piedāvā vairākas iespējas reflektēt par tādiem jautājumiem, kā, piemēram, atbrīvoti Dieva žēlastībā – no kā un kā dēļ?" Tas veicinātu tālāku izpēti par luterāņu izpratni par taisnošanas doktrīnu vai Lutera "kristieša brīvības" konceptu. "Atbrīvoti Dieva žēlastībā" ir arī PLF 2017. gada asamblejas tēma.
Altmans paskaidroja, ka tēmā ietvertas trīs vieglāk aptveramas apakštēmas:
"Pestīšana – netiek pārdota" izceļ to, ka pestīšana ir Dieva brīva dāvana un to nevar nopirkt. Te ir skaidra kritika par praksi izmantot pestīšanu kā preci "reliģiskajā tirgū".
"Cilvēki – netiek pārdoti" pasvītro to, ka katrs indivīds ir unikāla Dieva paša līdzībā radīta persona un viņa/viņas gods un integritāte ir pilnībā jārespektē. Te var pievērst uzmanību tām sociālajām un ekonomiskajām praksēm, kas rīkojas vardarbīgi pret šo godu.
"Radība – netiek pārdota" izceļ to, ka radība ir tikai uzticēta cilvēkiem. Šī apakštēma aicina uz neeksploatīvu un ilgtspējīgu attieksmi pret radību un nostājas pret tādu resursu kā ūdens padarīšanu par preci.

Reformācijas svinības kā kopienai
Savā prezentācijā Altmans atkal pasvītroja PLF kopienas konceptu: "Lai visas dalībbaznīcas saprot svinību procesus un plānus kā daļu no viņu kopējā ceļa kā globālai kopienai." Tāpēc dalībbaznīcām būtu jāinformē citas par savām idejām un iniciatīvām. Tām vajadzētu arī aktīvi piedalīties PLF programmās: "PLF uzdevums ir globāla izpausme." "Vienotība dažādībā" varētu atrast sevišķu izpausmi 2017. gada Reformācijas dienā, ko vairākums baznīcu svinēs 31. oktobrī. Sevišķā komiteja iesaka noturēt dievkalpojumus visā pasaulē ar PLF liturģiju. Esot patiesiem pret PLF pašizpratni, liturģijai vajadzētu saturēt gan vispārējus, gan konteksta elementus, t. i., elementus, kas ir gan universāli, gan kontekstā ar konkrēto situāciju.

PLF tīkla loma
Uz ziņojuma pamata Kopienas birojs Ženēvā turpinās daudz detalizētāku plānošanu visai PLF kopienai. Tādējādi tas veicinās apmaiņu un koordināciju starp dalībbaznīcām, tātad dalībbaznīcu pārstāvju globāls tīkls būs atbildīgs par Reformācijas svinībām.

Prezentācijas noslēgumā PLF prezidents bīskaps Dr. Munibs A. Junans pateicās Sevišķās komitejas locekļiem un priekšsēdētājam par viņu lielo darbu un nodošanos tam.
      Atpakaļ