Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
sestdiena, 19. 09, 2020
Par mums / Notikumi
 

2013. gada 18. janvāris - mājas lapai www.sieviesuordinacija.lv 2 gadu jubileja!
28.03.2013Mājas lapas www.sieviesuordinacija.lv 2 gadu jubilejā - jauna sadaļa „Pasaules Luterāņu Federācijas (PLF) ziņas”

 

Pašreiz Latvijā svarīgāka par sieviešu ordināciju ir luteriskās identitātes apzināšanās un atjaunošana. Tāpēc LLSTA piedāvā savā mājas lapā jaunu sadaļu: Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas.

Ko šodien nozīmē luteriskā identitāte? Jautājums ir visnotaļ komplicēts, ja mēs to uzlūkojam, piemēram, vēsturiskā retrospekcijā,- tas ir daudzšķautnains un pat šodienas kontekstā, iespējams, politizēts. Bet ja mēs to uzlūkojam tīri emocionāli un ja atzīstam, ka emocijas ir visu izjūtu, kas saistītas ar prāta refleksijām, sakrājusies esence, tad luteriskās identitātes jautājums atsevišķos aspektos kļūst pat kliedzošs.

Luteriskā identitāte, tā tam vajadzētu būt, iet kopsolī ar protestantisko identitāti, kas protestē pret jebkuru elkdievību, kura liedz evaņģēliju uztvert tā vienkāršībā, kas sākas ar Dieva vārdu, kuram var pietuvoties katrs, kas tic, bez liekas aizbildniecības un liekām reliģiskā kulta darbībām. Šķiet, šodienas cilvēkam tik atbilstoša reliģiska uztvere. Taču kā rāda vēsturiskā pieredze, krīzes situācijās, mierinājumu meklējot, cilvēki labprāt iesaistās dažādās papildus kulta darbībās, kas it kā palīdz garīguma piedzīvošanā. Protestanti ir tie, kas protestē pret visu kas uzslāņojas vienkāršajam Dieva vārdam. Vēsturiski šī kustība bija pravietiska un atjaunojoša ar ko sākās arī tā kopība, ko sauc par luterāņiem.

Bēdīgākais ir tas, ka šodien mums šeit Latvijā nav pat īsti ar ko salīdzināties luteriskās identitātes atšķiršanā no citām kristīgo konfesiju tradīcijām. Tādēļ, ka iztrūkst patreizējā Latvijas luterānisma kritisks izvērtējums. Dažiem iespējams radīsies jautājums, vai vajadzīga šāda identitātes atšķiršana, jo Dievs taču ir viens. Tomēr neskatoties uz šo patiesību, kas pastāv neatkarīgi no mums, jāatzīst, ka nav visiem viena reliģiskās domāšanas matrice. Nenoliedzami, dažādās kristīgās konfesijas, kas pastāv šodienas sabiedrībā ir Kristus mīlestības pilnā iemiesošanās mūsu cilvēciskajā izpausmē. Un šī cilvēciskā izpausme, kā redzam, ir dažāda -  tradīcijā, lietu izpratnē un garīgumā, kaut Dievs mums ir viens.

Bet jautājums ir izšķiroši svarīgs. Nekas šajā cilvēku konstruētā pasaulē nenotiek tāpat. Arī kristīgo konfesiju rašanās. Katras kristīgās konfesijas darbība ir saistīta ar līdzīgi domājošu cilvēku uzskatiem un rīcību. Ne par velti mēs sakām - dzimuma identitāte, nacionālā identitāte, reliģiskā identitāte. Tās ir svarīgas mūsu kopējās identitātes daļas. Un ja cilvēks dzīvo nesaskaņā ar kādu no kopējās identitātes daļām, viņš piedzīvo disharmoniju un ciešanas. Vēsturiski luteriskā ticības tradīcija ir tuva vairumam latviešiem Rīgā, Vidzemē, Kurzemē, un Zemgalē. Taču šķiet, ka šodienas luteriskā baznīca kopumā piedzīvo dziļu identitātes krīzi. Nenotiek luteriskās tradīcijas attīstība Eiropas un to baznīcu kontekstā, kas ietilpst PLF.

Ir jāatzīst, ka viena no šodienas luteriskās baznīcas identitātes pazīmēm ir sieviešu ordinācija garīgā amatā. Vai citiem vārdiem sakot sievietes lomas atzīšana garīgā kalpošanā. Kaut gan ir vairākas sievietes, kuras Latvijas luteriskajā baznīcā kalpo zem dažādiem amata nosaukumiem, tomēr oficiāli netiek atzīts, ka sieviete var būt mācītāja. Domāju, ka patreizējā situācijā, kad baznīca ir redzami sašķelta pat nebūtu vēlams lemt par sieviešu ordinācijas jautājumu, jo tas vēl vairāk varētu sašķelt mūsu kopību. Taču sieviešu ordinācijas jautājums joprojām ir un būs aktuāls luteriskajā baznīcā, kā identitātei piederošs.

 

Rudīte Losāne, LU TF doktorante

LLSTA priekšsēdētāja
      Atpakaļ