PLF prezidents: pravietiska liecība pret netaisnību

23. Jūl, 2019

Pasaules Luterāņu Federācijas prezidents arhibīskaps Dr. Pantijs Filibuss Musa uzrunā 2019. g. padomes sapulci

Ženēva

13.06.2019.

Pasaules Luterāņu federācijas (PLF) prezidents arhibīskaps Dr. Pantijs Filibuss Musa atklāja 2019. g. PLF padomes sapulci ar aicinājumu pie dziļākas vienotības starp baznīcām un drošsirdīgas liecības pasaulē, kas alkst pēc taisnīguma, kur radība kliedz pēc dziedināšanas (Pasaules luterāņu informācijas centrs).

“Kā cilvēki, kurus uz mūžiem ir nozīmējis un apzīmogojis labais gans [..], mēs nekad nedrīkstam atstāt mūsu pienākumu liecināt pret nevienlīdzību sabiedrībā” un reaģēt uz sistēmām, kas vairo nabadzīgo neaizsargātību, teica Musa, kas ir Nigērijas Kristus luterāņu baznīcas (NKLB) galva. “Jo mēs pazīstam viņa balsi” (Jņ 10:4) – bija viņa uzrunas nosaukums, kas noformulē tēmu 13.–18. jūnija padomes sapulcei Ženēvā. 

Attīstot padomes sapulces tēmu, prezidents teica, ka Dieva balss pazīšana ir apliecinājums attaisnošanai ar žēlastību caur ticību Kristum un mierinājums pat vislielāko izaicinājumu apstākļos. “Pat tad, kad mums ir šaubas, mēs varam paļauties uz Svēta Gara vadību, lai palīdzētu mums atšķirt Dieva balsi, saprast, ko Dievs vēlas darīt pasaulē šodien.”  

“Kā cilvēki, kurus uz mūžiem ir nozīmējis un apzīmogojis labais gans [..], mēs nekad nedrīkstam atstāt mūsu pienākumu liecināt pret nevienlīdzību sabiedrībā,” PLF prezidents arhibīskaps dr. Pantijs Filibuss Musa.

Musa izmantoja Jēzus lietoto tēlainību par labā gana rūpēm par aitām ganāmpulkā un ārpus tā, lai uzsvērtu nostādnes, kuras paredz PLF misijas un pasaulē dzīvotās ticības izpratne. Kā Jēzus Kristus baznīcai, kas nekad neiestājas par to, lai sevi attaisnotu, kā arī sekojot tiem, kas dibināja PLF, “noslēgties sevī un izrādīt rūpes tikai par savu labklājību nekad nevar būt viens no variantiem”, teica prezidents.

NKLB arhibīskaps atgādināja PLF piederīgo baznīcu pārstāvjiem, ka kristieši dala telpu ar citiem, kā arī par aicinājumu teoloģiski un praktiski sastapties ar citām reliģijām ar mērķi veicināt mieru. Viņš izaicināja luterāņu kopienu uzturēt tās būtisko aicinājumu nodarboties ar “mūsu tuvāko ciešanām”, ieskaitot tos, kuri tiek vajāti savas ticības dēļ, pat ja šāda pravietiskā liecināšana “bieži nāk ar lielu risku”.

Apņemšanās liecināt un kalpot kopā

Prezidenta uzrunā tika izcelti pavērsieni PLF ilgstošā apņemšanās tiekties pēc kristiešu vienotības PLF kopienā un ar citiem ekumeniskiem partneriem, un kopīgā kalpošana, lai atvieglotu ciešanas. Viņš izteica pateicību par “dziļu liecību” par “mūsu vienotību” pasaulē, kur ir vienkāršāk saraut saiknes un attiecības, bet tāpat aicināja pēc “stiprākām un efektīgākam”, lai apvienoti vērstos pret visām vardarbības formām. 

Šā gada sapulces būtiskais aspekts ir Vienotās deklarācijas par taisnošanas mācību (VDTM) parakstīšanas 20 gadu jubilejas svinības. Sākotnēji šo ekumenisko vienošanos 1999. g. parakstīja Romas Katoļu baznīca un PLF. Kopš tā laika piekrišanu VDTM apliecināja metodisti, anglikāņi un reformāti, kas padara to par piecu globālu baznīcas organizāciju kopīgu ekumenisku apņemšanos kopīgi liecināt un sadarboties kalpošanā cilvēkiem trūkumā visapkārt pasaulei. “Šī ir ļoti svarīga ekumeniskā ceļa zīme mūsu ceļā no konflikta pie sadraudzības,” teica Musa.

Atbildot radības kliedzienam pēc dziedināšanas

Vēršoties pie dažiem no PLF 2019.–2024. g. stratēģijā attīstītajiem tematiskajiem lokiem, prezidents atgādināja padomei par aicinājumu būt par Dieva radības labajiem pārvaldniekiem un dzirdēt tās kliedzienus pēc dziedināšanas. “Radība nopūšas līdz ar vides degradāciju; tās ietekme ir katastrofāla – postošie cikloni, plūdi un sausums.” Šī ir krīze, kas akūti pieprasa iejaukšanos. Viņš izteica dziļu pateicību par PLF darbu klimatiskā taisnīguma sakarā un uzslavēja jauniešus visā kopienā par vadības uzņemšanos klimatiskā taisnīguma veicināšanā dažādos veidos. 

Runājot par Lutera dārzu Vitenbergā, Vācijā, kur 2017. g. par godu reformācijas 500. gadadienai visas pasaules reģionu baznīcu spēkiem kā dzīvais piemineklis tika iestādīti 500 koki, PLF prezidents teica, ka to nedrīkst atcerēties tikai kā vienu pasākumu no vispasaules piemiņas svinībām. Viņš uzsvēra, ka tam “jābūt ceļa rādītājam, kas liek atcerēties, bet arī iedvesmo reformāciju, kas turpinās, tostarp ieklausoties radības nopūtās.”

Patiecība par PLF resursu pārvaldīšanu

Musa atgādināja PLF padomes locekļiem par viņu lomu PLF sadraudzības birojam (SO) noderīgo resursu pārvaldīšanā un par tā darbu. Viņš pateicās tiem par “mūsu sadarbības garu un apņemšanos sakarā ar mūsu baznīcas kopienu izaugsmi, kā arī mūsu liecību pasaulē”. Tāpat viņš pateicās SO personālam ģenerālsekretāra māc. Dr. Martina Junges vadībā par viņu uzticību padomes lēmumu īstenošanā.

Runājot par izmaiņām, kas globāli skar baznīcas, un to ietekmi uz baznīcu globālu sadarbību, PLF prezidents uzsvēra, ka “mēs spējam doties nezināmajā un mēs spējam pieņemt ļoti sarežģītus lēmumus” kā cilvēki, kas “pazīst Dieva balsi”, staigā ticībā un uzticas “Labajam Ganam par vadību, padomu un aizbildniecību”. 

Viņš beidza savu runu, uzsverot, ka tā ir Dieva balss, kas “aicina mūs arī graustos, pie ievainotiem, marginalizētajiem un tik daudziem tuviniekiem depresijā un bezcerīgā stāvoklī”.

 Avots: Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas

Foto:  LWF/A. Hillert