Pasaules Luterāņu Federācijas Padome, 2. daļa

28. Aug, 2018

 “Izšķirošais brīdis baznīcai”

 PLF ģenerālsekretāra ziņojums Padomei

Turpmākajos gados Pasaules Luterāņu Federācija (PLF) strādās, lai atbalstītu dalībbaznīcas viņu kalpošanā un stiprinātu baznīcas liecību pasaulē, savā ziņojumā PLF Padomei 29. jūnijā Ženēvā ieskicēja PLF ģenerālsekretārs māc. Dr. Martins Junge.

Tēmas, kurām ģenerālsekretārs pievērsās savā uzrunā, bija šādas – lielāka iesaistīšanās klimata jautājumos, jauni tīkli teoloģiskajai izglītībai, darba turpināšana dzimuma taisnīguma jautājumos, jauniešu iesaiste, kā arī ekumeniskas attiecības un sevis veltīšana ciešanu iemeslu izgaismošanai, turpinot kalpot bēgļu un pārvietoto cilvēku vajadzībām.

“Mēs dzīvojam sarežģītā laikā,” sacīja ģenerālsekretārs Junge. “Vairāku notikumu attīstība rada pieaugošu polarizāciju un sadrumstalotību pasaulē un arī baznīcā.” Viņš piebilda, ka draudzēm šajā situācijā ir jābūt par cerības balsīm.

Baznīcai ir uzticēta Kristus vēsts: tā, kas dod cerību, aizdzen bailes, līdzjūtība, kas izaicina vienaldzību, taisnīguma vēsts, kas pretojas apspiešanai, samierināšana, kas cieši turpina dibināt mieru. – PLF ģenerālsekretārs Junge PLF Padomei.

 

“Tas ir patiesi izšķirošs brīdis baznīcai. Un tomēr es nevaru iedomāties labāku brīdi, kad būt par baznīcu! Jo baznīcai ir uzticēta Kristus vēsts: tā, kas dod cerību, aizdzen bailes, līdzjūtība, kas izaicina vienaldzību, taisnīguma vēsts, kas pretojas apspiešanai, samierināšana, kas cieši turpina dibināt mieru. Baznīcai ir vēsts, kas tik ļoti vajadzīga šodien,” viņš teica.

Sasaukt un atbalstīt dalībbaznīcas

PLF pievērš arvien lielāku uzmanību luteriskās identitātes stiprināšanai un teoloģiskai izglītībai. “Mēs apzināmies savu lomu dalībbaznīcu un teoloģisko organizāciju pulcēšanā līdzdalības sadarbības nolūkos. Tas notiek ar vairāku reģionāla un vietēja līmeņa iniciatīvu palīdzību,” sacīja Junge, paskaidrodams, ka jauns teoloģiskas izglītības tīkls ir veidots ar mērķi “radīt iespējas apmācībai, kas sniedzas pāri kontekstiem, kā arī veicināt apstākļus pārveidojošai izglītībai un formācijai”.

PLF turpinās darbu arī pie šā brīža virzības ekumeniskajā attīstībā un veicinās jau notiekošo dialogu ar katoļu, anglikāņu, reformātu, menonītu, vasarsvētku un pareizticīgo kopienām.

Savā ziņojumā Junge apliecināja PLF apņēmību iestāties par sieviešu ordināciju. Atsaucoties uz 12. asamblejas rezolūciju, aizstāvot sieviešu ordinācijas jautājumu, viņš sacīja, ka rezolūcija mums dod “skaidru un spēcīgu virzienu, lai nekad neļautu sieviešu ordinācijas jautājumam būt par kompromisa objektu sarunās, tostarp, mūsu ekumeniskajā sadarbībā”.

Ģenerālsekretārs arī iedrošināja draudzes iekļaut jauniešus lēmumu pieņemšanā visos līmeņos, kas skar draudžu jautājumus, jo īpaši jautājumos par ilgtspējību un draudžu atdzimšanu. “Katra paaudze nedrīkst domāt un strādāt draudzē ar domu atstāt darbus nākamajām paaudzēm, nereflektējot kopā ar nākamo paaudzi,” viņš sacīja.

Viņš pauda iedrošinājumu un atbalstu Eiropas baznīcu iniciatīvai, kas, “strādājot kopā, apmainās ar labo praksi, kopīgi reflektējot par baznīcas atdzimšanu”.

Pravietiska draudžu balss

Junge atzina grūtības, ko pašreizējās politiskās “polarizācijas un sadrumstalotības” tendences sagādā draudzēm. Viņš iedrošināja PLF locekļus izvairīties no kārdinājuma palikt klusiem netaisnības priekšā baiļu dēļ vai pievienoties populistiskām kustībām, kuras it kā cenšoties aizstāvēt draudzes, valsts vai reģiona kristīgo identitāti. Viņš jautāja: “Vai Dievs patiešām gribētu tapt aizsargāts šādā veidā?”

Junge jo īpaši uzteica tās dalībbaznīcas, kas dzīvo vardarbības apstākļos, par viņu spēju turpināt “celt balsi, saucot pēc miera”.

Spēcīgāk nekā jebkad PLF pievērsīsies jautājumiem par klimata taisnīgumu, izvirzot to par prioritāti, uzlabojot informētību par šo jautājumu un atbalstot draudzes centienos tikt galā ar klimata izmaiņu radītajām sekām. “Es ticu, ka PLF kopiena ar savu spēcīgo teoloģisko, diakonijas un aizstāvības apņemšanos atrodas unikālā pozīcijā, lai ieviestu milzīgas pārmaiņas laikā, kad cilvēce kā ģimene cīnās ar jautājumu par klimata izmaiņām un meklē veidus, kā šo izaicinājumu risināt,” viņš teica.

Stiprināt starptautiskas institūcijas

PLF ģenerālsekretārs īpaši uzsvēra PLF diakonijas daļas “Pasaules kalpošana” (World Service) darbu kā “Dieva mīlošās aizsniegšanas izpausmi visai cilvēcei”. Pēdējā gada laikā ar savu iesaisti PLF kopiena “tieši aizsniedza un saskārās ar vairāk nekā trīs miljonu cilvēku dzīvēm, no kuriem lielākā daļa ir bēgļi un iekšienē pārvietotās personas”. Šis skaitlis iezīmē jaunu, tomēr skumju rekordu, kas saistīts ar bezprecedenta to personu skaitu, kas tikuši pārvietoti piespiedu kārtā.

PLF ne vien turpina pievērsties cilvēku izraisīto ciešanu upuriem, bet arī to pamatcēloņiem. Nākamo gadu fokuss būs starptautisku iniciatīvu un institūciju stiprināšana. Pagājušogad PLF kā viena no nedaudzajām nevalstiskajām organizācijām tika uzaicināta piedalīties Apvienoto Nāciju Organizācijas iniciatīvas “Global Compact” izstrādē.

Norādot uz noteikto laiku baznīcas esamībā, Junge atgādināja Padomei, ka “mēs nezinām, kas nākotnei ir priekš mums, bet mēs zinām, kuram pieder nākotne priekš mums”. Viņš iedrošināja kopienu virzīties uz priekšu “ar gandarījuma sajūtu un pārliecību par Dieva gādības klātbūtni”. Viņš mudināja stipri palikt pie “nesatricināma redzējuma par šo kopienu, kas sakņojas Kristū, dzīvo un strādā kopā taisnīgai, miermīlīgai un samierinātai pasaulei”.

Avots: Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas