PLF savā sadraudzībā uzņem trīs jaunas baznīcas

23. Aug, 2018

Ženēva/Šveice

| 3./07./2018.

 Pasaule Luterāņu Federācijas (PLF) ģeogrāfiskie plašumi aizsniedz un iekļauj Kubu

PLF Padome ir nobalsojusi par trīs jaunu dalībbaznīcu uzņemšanu Pasaules Luterāņu Federācijā (PLF). Šīs baznīcas ir: Kristus Luterāņu baznīca Indijā, Apvienotā Evaņģēliskā baznīca Kubā – Luterāņu sinode – un Gvatemalas Augustīniešu luteriskā baznīca. Tas nozīmē, ka kopējais dalībbaznīcu skaits, kas apvienojušās PLF, ir 148 dalībbaznīcas no 99 valstīm.

“Mēs aicinām jūs pievienoties PLF savstarpīguma un solidaritātes ceļojumam. Jūs, kas esat centrēti Kristū un cieši turaties pie Dieva žēlastības atbrīvojošās dāvanas, esat aicināti līdzdalīt savus talantus mūsu kopīgajā darbā, tiecoties uz taisnīgumu, mieru un samierināšanu mūsu pasaulē,” sacīja PLF ģenerālsekretārs māc. Dr. Martins Junge, kad Padome apstiprināja jaunu dalībbaznīcu uzņemšanu.

“Mēs aicinām jūs pievienoties PLF savstarpīguma un solidaritātes ceļojumam,” PLF ģenerālsekretārs māc. Dr. Martins Junge.

Kristus Luterāņu baznīcu Indijā veido 54 draudzes un misijas centri sešos štatos. Draudzēs kalpo 18 ordinēti mācītāji un 18 evaņģēlisti. Baznīcā ir ap 2700 piederīgo.

Apvienotās Evaņģēliskās baznīcas Kubā – Luterāņu sinodes – pievienošanās iezīmē PLF darbību jaunā valstī. Baznīcā ir 1500 draudzes locekļu, kas pulcējas 11 draudzēs septiņās provincēs, tajā kalpo septiņi ordinēti mācītāji, bīskaps un bīskapa vietnieks, kā arī seši ordinēti diakoni un 15 sludinātāji.

Gvatemalas Augustīniešu luteriskā baznīca apvieno 3000 draudzes locekļu. Tā sastāv no 17 draudzēm piecās Gvatemalas pilsētās. Baznīcā ir astoņi ordinēti mācītāji, divi katehēzes mācītāji, evaņģēlists, sludinātājs, Sv. Vakarēdiena kalpotājs, kā arī 16 veselības sekmēšanas darbinieki un vairāki brīvprātīgie. 

Baznīcas, kas piesakās sadraudzībai PLF, piekrīt PLF doktrinālajam pamatam, tām jābūt neatkarīgām, juridiskām personām, kas par tādām atzītas savās valstīs, kā arī tādām, kuras sastāvā ir vairāk par vienu draudzi.

Avots: Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas