Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības aicinājums 2015. gada 28. oktobra LELB mācītāju konferences dalībniekiem un dalībniecēm

23. Okt, 2015

Rīgā

Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības

AICINĀJUMS

2015. gada 28. oktobra LELB mācītāju konferences dalībniekiem un dalībniecēm

Cienījamie konferences dalībnieki un dalībnieces,

mīļie brāļi un māsas Kristū!

      Mums ir kļuvis zināms, ka 2015. gada 28. oktobrī notiks LELB mācītāju konference par ordinācijas jautājumu saistībā ar iesniegto LELB Satversmes labojumu 133. pantā. Patiesi žēl, ka šī informācija patreiz nav pieejama ne LELB mājas lapā, ne laikraksta “ Svētdienas Rīts” iespiestajā, ne elektroniskajā formātā. Nav arī pieejama oficiāla informācija par to, kāds ir konferences darba plāns, kādi ir aicinātie lektori un kādas ir referātu tēmas. Vienīgā ziņa par konferenci ir atrodama LELB mājas lapā rakstā “LELB satversmes apspriešana”, kas ievietots 2015. gada 1.septembī un kurā cita starpā minēts:

 “ …par priekšlikumu veikt grozījumus Satversmes 133. pantā tiks organizēta speciāla teoloģiska Mācītāju konference, kurā tiks izvērtēts iesniegtais priekšlikums, un sniegts teoloģiski pamatots un argumentēts ordinācijas jautājuma risinājums,”

nenorādot laiku un vietu.

      Izsakām arī nožēlu, ka Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības pārstāves oficiāli nav saņēmušas uzaicinājumu ierasties uz šo konferenci. LLSTA ir vienīgā organizācija Latvijā, kas pastāv jau 20 gadus par sieviešu ordinācijas atjaunošanu, un mēs esam pārliecinātas, ka mūsu darbība ir pamanāma ne tikai Latvijā, ārpus Latvijas, bet arī LELB bīskapi un mācītāji ir lietas kursā par mūsu aktivitātēm un mūsu mērķiem. LLSTA mājas lapa www.sieviesuordinacija.lv ir pašreiz vienīgais pieejamais elektroniskais portāls latviešu valodā, kurā mēs kopš 2011. gada ievietojam pētījumus par sieviešu ordinācijas jautājumu un regulāras ziņas par sieviešu kalpošanu ordinētā amatā Latvijā un visā pasaulē, kā arī Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas, kas saistītas gan ar sieviešu kalpošanu dažādos garīgos amatos, gan ar diskriminācijas izskaušanu baznīcā.

      No pieejamās neoficiālās informācijas mēs zinām, ka ne LELB draudzes locekļiem, ne mācītājiem kopš 2009. gada 11. novembra, kad mācītāju konferencē tika ierosināts grozījums Satversmē attiecībā uz ordinējamā dzimumu, līdz šim brīdim nav notikušas tikšanās ne ar mūsu baznīcas teologiem vai teoloģēm, ne vieslektoriem vai vieslektorēm, kas iepazīstinātu ar teoloģiski pamatotu un argumentētu viedokli “par” sieviešu ordināciju. Bet tieši otrādi – draudzēs un mācītāju konventos līdz šim kā vienīgais pareizais teoloģiskais viedoklis tiek pozicionēts “pret”. 

      Šodien, kad Pasaules Luterāņu Federācijā, kurā aptuveni 87% dalībbaznīcas ordinē sievietes garīgā amatā un kurā ietilpst Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca, un kuras viens no četrdesmit valdes locekļiem ir LELB arhibīskaps Jānis Vanags, būtu neapdomīgi un pārsteidzīgi grozīt LELB Satversmes 133.pantu un noteikt, ka par mācītāju var ordinēt tikai vīriešu dzimtes pārstāvjus, vairāku iemeslu dēļ.

1. Kā tas ir pieņemts baznīcās, kuras ietilpst PLF, tad par kontraversāliem jautājumiem, kā, piemēram, sieviešu ordinācija, notiek debates. Un, kā rāda vēsture, šīs debates ir ilgstošas, pat desmitiem gadu garumā. Diskusijas par sieviešu ordinācijas jautājumu LELB vēsturiski ir notikušas, bet pēc 1996. gada tās tika pārtrauktas.

2. Laika posmā no 2009. gada 11. novembra līdz šim brīdim, LELB nav ne rosinātas, ne atsāktas debates par sieviešu ordināciju, kas būtu gan teoloģisks, gan loģisks ceļš pie tā, lai lemtu par tik kardinālām izmaiņām Satversmē. 2010. gada 18. janvārī un atkārtoti 2010. gada maijā, sakarā ar 11. novembra konferences ierosinājumu, LLSTA nosūtīja vēstuli ar aicinājumu atsākt teoloģiskas diskusijas par sieviešu ordināciju LELB Bīskapu kolēģijai, Kapitulam un Virsvaldei. Taču mūsu aicinājums netika ņemts vērā.

3. Atbalstīt vai neatbalstīt sieviešu ordināciju, kā to atzīst PLF dalībbaznīcas, kuras ordinē sievietes, un pie kā debašu ceļā pēdējā laikā nonākusi arī Austrālijas baznīca, ir ticības jautājums. Kaut arī šodien mēs, kas ticam un pastāvam par sieviešu ordināciju Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā esam mazākumā, tomēr nerēķināties ar mūsu ticību, kas arī ir teoloģiski pamatota un argumentēta, kā arī liedzot draudzēm iepazīties ar mūsu pārstāvēto teoloģisko viedokli, kas atbalsta sieviešu ordināciju, ir diskriminējoši un nebibliski.

      Tādēļ mēs, Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības biedres aicinām nevis rediģēt LELB Satversmes 133. pantu, bet izveidot darba grupu un atsākt diskusijas, izrādot līdzvērtīgu cieņu abu viedokļu pārstāvjiem mūsu baznīcā par sieviešu ordinācijas jautājumu. Aicinām izdiskutēt attiecīgos Bībeles tekstus gan ekseģētiski, skatot tos visas Bībeles kontekstā, gan hermenētiski, ņemot vērā laikmeta sociālo un kultūras kontekstu.

Austrālijas Luteriskās baznīcas dokumentā “Jautājums par sieviešu ordināciju. Apkopojums.” ir rakstīts: 

“Lielākās bažas ir nevis par to, ka ALB varētu pakļauties laika garam, bet gan par to, ka mēs pieļautu, ka nebūtiskas lietas nostātos ceļā evaņģēlija skaidrai un iedarbīgai komunikācijai. Protams, mums ir jābūt sardzē pret bibliskās doktrīnas atšķaidīšanu caur kultūras spiedienu.  Pasaule nedefinē evaņģēliju pasaulei. Bet ir arī taisnība, ka baznīcai ir jābūt kulturāli jūtīgai un pielāgojamai tajā, kā tā pauž evaņģēliju. Pāvils saka:

„ Jūdiem es biju kā jūds, lai iemantotu jūdus, tiem, kas zem bauslības, kā tāds, kas zem bauslības – tomēr tāds nebūdams –, lai iemantotu tos, kas zem bauslības. Tiem, kas bauslību nepazīst, es biju kā tāds, kas bez bauslības –, tomēr es nebiju brīvs no Dieva bauslības, es biju zem Kristus bauslības – lai iegūtu tos, kas nepazīst bauslību. Vājajiem es biju vājš, lai iemantotu vājos. Ikvienam biju tāds, kāds viņš ir, lai vismaz kaut dažus izglābtu. Bet to visu es daru evaņģēlija dēļ, lai būtu pie tā līdzdalīgs.” (1Kor 9:20–23) 

Baznīca ir aicināta sekot šim Pāvila piemēram un būt elastīga nebūtiskajās lietās evaņģēlija dēļ. Mācītāja dzimums nav būtisks pasludināmajai vēstij, nedz arī kalpošanas likumībai un iedarbībai, un Raksti neliedz sievietēm šodien kalpot kā mācītājām. Mūsu kultūra ir aizgājusi tālāk par iepriekšējo gadsimtu patriarhālajām sabiedrībām tādā mērā, ka tas, ka nav sieviešu mācītāju, tagad ir šķērslis misijai.”

      Lai Dieva miers, kas augstāks par cilvēka prātu un saprašanu, pasargā mūsu sirdis un domas Jēzu Kristū!

LLSTA teoloģu vārdā

R.Losāne

kapelāne un evaņģēliste,

LLSTA priekšsēdētāja