Pasaules Luterāņu Federācijas ģenerālsekretāra M. Junge Jaunā gada uzruna

15. Jan, 2014

“Bet es – Dieva tuvumā man ir labi..” (Ps 73:28)

         Mīļās māsas, mīļie brāļi Kristū,

         Ar prieku sveicu jūs šajā jaunajā gadā, kas mūs sagaida ar visām iespējām nest liecību par Dieva mīlestību un rūpēm par katru cilvēku un visu radību.

         “Dieva tuvumā man ir labi” – saka 2014. gada lozungs. Jā, patiesi, tas ir labi!

          Tomēr mēs zinām, cik viegli ir pazaudēt Dieva klātbūtnes sajūtu mūsu pasaulē un dzīvē, it īpaši, kad liekas, ka dzīvi pārņem lietas, kas nesaskan ar zināšanām par to, ko Dievs nes pasaulē: taisnīgumu, mieru, samierināšanos caur Jēzu Kristu.

         Šis Kristū centrētais fokuss tomēr palīdz mums turpināt uzticēties, ka Dieva tuvums nav mūsu darbs, bet Dieva. Tas ir Dievs, kas uzrunā mūs – pastāvīgi, neatlaidīgi, uzstājīgi – un rada to tuvumu, par kuru mēs varam tikai priecāties. Lai šis apsolījums nes mūs visus, kad mēs ieejam 2014. gadā!

         PLF Kopienas birojā mēs atskatāmies uz 2013. gadu ar pateicību. Mēs esam pateicīgi par atbalstu, ko dalībbaznīcas un partneri mums ir snieguši tik daudzos veidos, lai ļautu PLF turpināt darboties un liecināt kopā kā baznīcu kopienai. Un patiešām ir labs pamats svinēt, pateicoties Dievam par visu, ko mums ir izdevies sasniegt, darbojoties kopā.

         Mēs strādājam kopā – PLF vadītāji no visas pasaules satikās uz daudzām vietējām, reģionālām un globālām sanāksmēm un apspriedēm par kapacitātes celšanu dalībbaznīcās, luterāņu identitāti, ilgtspējību, teoloģisko izglītību, diakoniju un daudziem citiem jautājumiem. Pats fakts, ka sanākam un strādājam kopā, man ir spēcīgs liecinieks laikā, kad fragmentācija un noslēgšanās šķiet pamattendences.

         Mēs esam uzticīgi teoloģiskās identitātes kopšanai – Luterāņu teoloģiskās izglītības tīkls (LUTEN) tika atklāts 2013. gadā, lai atbalstītu sadarbību teoloģiskās izglītības jomā visā kopienā.

         Mēs izvēlamies dialogu – PLF dalībbaznīcas turpina savu viedokļu apzināšanu vietējā, nacionālā un reģionālā līmenī par jautājumiem, kas tās potenciāli šķeļ. Es esmu pateicīgs, ka mēs kā baznīcu kopiena varam atskatīties uz gadu, kurā, pat cīkstoties ar atšķirībām un atšķirīgām teoloģiskām perspektīvām, mēs paliekam uzticīgi un nenoraidām cits citu, bet turpinām uztvert kopā Dieva Vārdu kā pilnībā atklājušos mums Jēzū Kristū.

         Mēs ticam, ka reliģija ceļ tiltus – PLF padome izdeva dokumentu “Uzņemot svešinieku: apliecinājumi ticības vadītājiem”, uzvedības kodeksu reliģiju vadītājiem darbam ar un priekš bēgļiem. PLF ir šā dokumenta līdzautors kopā ar Apvienoto Nāciju Augsto komisāru bēgļu jautājumos. Vēlāk PLF Pasaules kalpošanas departaments noturēja arī kopīgu semināru ar starptautiskajām islāma humanitārajām organizācijām Ammānā, Jordānijā, pētot, kā ticīgi cilvēki var strādāt kopā cilvēku vajadzībās.

         Mēs turpinām kalpot tiem, kuri cieš – septembrī es kopā ar grupu PLF viceprezidentu un padomes locekļu apciemojām ļaudis Ziemeļnamībijā un Dienvidangolā, ko smagi ietekmēja sausums. Mūs visus dziļi iespaidoja izmisuma pilnā situācija reģionā un mūsu dalībbaznīcu atbilde. Tanī pašā laikā mēs ar pateicību lūkojamies uz to, kā PLF dalībbaznīcas atbildēja Namībijas un Angolas lūgumam un kā to būtiskie ziedojumi tagad palīdz cilvēkiem viņu pamatvajadzībās.

         Mēs uzturam mūsu ekumenisko apņemšanos – Luterāņu un Romas katoļu vienotības komiteja publicēja ziņojumu “No konflikta līdz komūnijai – luterāņu un katoļu kopīga Reformācijas atcere 2017. gadā”, kuru PLF padome pieņēma vienbalsīgi. Šis ir pirmais jelkad abu tradīciju mēģinājums aprakstīt Reformācijas vēsturi globālā līmenī, izsekojot Reformācijas attīstībai kopš tās sākuma līdz teoloģisko jautājumu definēšanai šodien. Šis ziņojums piedāvā stabilu pamatu kopīgai Reformācijas 500 gadu svinību sagatavošanai vietējā un globālā mērogā.

         Mēs ar nolūku iekļaujam jauniešus – ir atklāts Jauno reformētāju tīkls. Programma savedīs kopā jaunus cilvēkus no visas kopienas, lai sagatavotos Reformācijas svinībām. Jaunieši mums piedāvā unikālu perspektīvu – pārdomāt, kā mūsu luteriskā baznīca vienmēr tiek reformēta un vienmēr reformē. Vai luterāņu baznīcas var piedalīties šādās pārdomās, neiesaistot jauniešus? PLF mēs sakām: “Nē!” – un esam atklājuši šo tīklu, lai, iespējams, savestu kopā ap 10 000 jauniešu no visas pasaules!

         Mums rūp taisnīgums attiecībās – PLF pieņēma Dzimumu taisnīguma politikas dokumentu kā turpinājumu PLF uzticībai taisnīguma jautājumiem, tai skaitā taisnīgumam attiecībās starp vīriešiem un sievietēm. Dzimumu taisnīguma politika ir piedāvāta kā instruments, lai atbalstītu dalībbaznīcas, pievēršoties tai savā kontekstā.

         Mēs novērtējam Reformācijas izpausmes, kas ir notikušas visā pasaulē, – PLF padome pieņēma ielūgumu no Namībijas dalībbaznīcām noturēt federācijas 2017. gada asambleju Vindhoekā. Ar šo lēmumu PLF padome gribēja pasvītrot, ka šodien Reformācija patiesi ir ievērojamā statusā un ka tai ir daudzi centri un izpausmes visā pasaulē. Asambleja būs vēsturiska, tomēr ar skatienu nākotnē, svinības sakritīs ar Reformācijas gadskārtu. Mums ir daudz vērtīga, uz ko tiekties!

         Es varētu minēt vēl daudzus piemērus, un tie visi vestu pie viena un tā paša fundamentālā redzējuma – pateicības Dievam, kas ir bijis tik klātesošs un dzīvību dodošs, ka mūsu ceļš kā kopienai ir bijis nodrošināts, iedvesmots un vadīts. Pateicība Dievam, kas ar savu klātumu mums ir radis tuvību starp mums kā baznīcām un ar mūsu tuvākajiem un visu radību ciešanās.

         Mēs sagaidām 2014. gadu ar cerību uz Dieva klātbūtni mūsu tālākajos ceļos. Mēs ar nepacietību gribam atklāt, ko Dievs darīs mūsu vidū un šajā pasaulē turpmāk. Patiesi ir labi būt tuvu Dievam!

Rev. Martins Junge,
PLF ģenerālsekretārs 

Foto: The Lutheran World Federation

No angļu valodas tulkojusi Ieva Puriņa, Mag.Theol., LELBāL diakone
Korektore Mag. Theol. Milda Klampe