Eiropas baznīcas grib būt par cerības balsi!

24. Okt, 2013

17.10.2013. PLF Eiropas dalībbaznīcu pārstāvji tiekoties Helsinkos, Somijā, vienojās stiprināt savus centienus būt par spēcīgu cerības, aizstāvības un diakoniskās kalpošanas balsi.
“Eiropas PLF dalībvalstis kā daļa no globālās kopienas saprot, ka viņu aizstāvība neaprobežojas ar Eiropas reģionu, un saredz vairākus svarīgus jautājumus globālajā kopienā, ko vajag izcelt un atbalstīt,” izteica 40 vadītāji no 24 reģiona dalībbaznīcām paziņojumā pēc apspriedes, kas norisinājās no 30. septembra līdz 2. oktobrim.
“Mēs esam norūpējušies par situāciju Tuvajos Austrumos, kas izaicina mūsu baznīcas turpināt lūgt par mieru un klimata pārmaiņām, kuras ietekmē mūs visus, bet jo īpaši par visnabagākajiem un visneaizsargātākajiem,” viņi atzīmēja.
Apspriede, kas tika sasaukta, lai turpinātu darbu ar PLF tēmām un jautājumiem, saveda kopā padomes locekļus un padomniekus, nacionālo komiteju pārstāvjus, ekumeniskos darbiniekus un PLF Sievietes baznīcā un sabiedrībā (WICAS) reģionālo koordinatoru tīklu. Somijas Evaņģēliski luteriskā baznīca uzņēma sanāksmi, ko organizēja PLF Misijas un attīstības departamenta Eiropas nodaļa.
Baznīcu vadītāji saņēma dokumentu “No konflikta līdz komūnijai: luterāņu un katoļu kopīgā atcere 2017. gadā”, ko publicēja Luterāņu un Romas katoļu Vienotības komiteja, lai iedrošinātu kopīgu Reformācijas 500 gadu atceri 2017. gadā.
Viņi dalījās ar svinību iespējamiem plāniem, to skaitā 14 animācijas stāsti par Reformāciju no Ungārijas un Dānijas, “Lutera alus” un Lego klucīši, lai “uzceltu” Lutera vietas.
PLF dalībbaznīcu vadītāji izcēla arī turpmāko nepieciešamību sadarboties un būt dialogā starp Romas katoļiem un luterāņiem un kopīgā darba svarīgumu baznīcas atjaunošanai un kopīgai liecināšanai sekulārā sabiedrībā. Viņi uzsvēra nepieciešamību būt informētiem par PLF plāniem un instrumentiem 2017. gada Reformācijas gadadienas atcerei.


Mācoties citam no cita
Izsakot pateicību par baznīcu neatkarību, sanāksme apstiprināja kopības nozīmību un partnerību starp reģiona lielākajām un mazākajām baznīcām un kopējo vēlmi mācīties citam no cita.
Savā uzrunā fokusējoties uz “kopienas dāvanu pretendēšanu fragmentētajā pasaulē”, Slovākijas Augsburgas konfesijas evaņģēliskās baznīcas ģenerālbīskaps Dr. Milošs Klatiks norādīja, ka PLF dalībbaznīcām ir atbildība gan kā autonomām baznīcām, gan kā kopienas loceklēm.
“Mēs esam aicināti iet kopā cits ar citu, novērtēt baznīcas lēmumu kompleksās sekas un veicināt sadarbību un tiltu veidošanu,” teica Klatiks.


Pilnvērtīga sieviešu piedalīšanās
Runājot par Dzimumu taisnīguma politiku, ko pieņēma PLF padome šā gada jūnijā, Rev. Ulrike Hansena no Vācijas, WICAS Centrālās Rietumeiropas reģiona koordinatore, teica, ka dokuments kalpo kā instruments kopienai un tās dalībbaznīcām, lai panāktu vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem un veicinātu taisnīgumu un cieņu.
“Dzimumu taisnīguma politika ir balstīta Bībelē un teoloģijas uzskatos. Šodienas jautājums ir – kā no sieviešu klātesamības nonākt līdz pilnvērtīgai sieviešu dalībai,” teica Hansena.
Dalībnieki mudināja uz šīs politikas pētīšanu un apspriešanu.


Iejaukšanās imigrantu labad
Helsinku tikšanās reģionālajās diskusijās PLF padomes locekle Ms. Dagmara Magolda no Šveices atzīmēja, ka Centrālās Rietumeiropas baznīcas saskaras ar lielu izaicinājumu, lai prastu palīdzēt imigrantiem un bēgļiem.
“Baznīcas iejaucas šo imigrantu dēļ, bet ļoti bieži sabiedrība reaģē kritiski uz šo cilvēku uzņemšanu. Mēs strādājam kopā ar citām grupām sabiedrībā, bet tas ir grūts un nogurdinošs darbs –  pārliecināt sabiedrību iesaistīties,” Magolda teica. “Tuvā nākotnē baznīcām daudz intensīvāk būs jātiek galā ar demogrāfiskajām izmaiņām.”
Ungāru bīskaps Dr. Tamass Fabinī, PLF viceprezidents, teica, ka Centrālajā Austrumeiropā izaicinājums ir saglabāt baznīcas klātbūtni sabiedrībā, bet viņš piebilda, ka Reformācijas svinības var palīdzēt, jo tā prasa baznīcām noformulēt sevi kā luteriskas.


Attiecības ar valsti
Norvēģijas prezidējošā bīskape Helga Hauglande Byfuglien uzsvēra, ka PLF dalībbaznīcām Ziemeļu reģionā attiecības ar valsti ir centrālais jautājums līdztekus baznīcas lomai sekulārā sabiedrībā.
“Lielām baznīcām jānodefinē savas specifiskās funkcijas sekulārā un plurālistiskā sabiedrībā,” viņa teica.
Helsinku apspriede bija pirmā PLF trīs Eiropas reģionu baznīcu vadītāju tikšanās kopš 2012. gada maija Ostravā, Čehijā.

No angļu valodas tulkojusi Ieva Puriņa, Mag.Theol., LELBāL diakone
Korektore Mag. Theol. Milda Klampe