Par mums

Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības mērķi un darbības metodes ir: 

E

atbalstīt sieviešu teoloģu profesionālo darbību baznīcās, tai skaitā Latvijas Evaņģēliski Luteriskajā Baznīcā, un sabiedrībā, veicināt viņu turpmāko profesionālo izaugsmi. Sava mērķa sasniegšanā Biedrība pamatojas uz Limas dokumentā atklāto kristīgās kalpošanas izpratni; organizēt izglītojoša rakstura pasākumus (seminārus, konferences, Bībeles stundas, diskusijas u.c.) gan Biedrības ietvaros, gan plašākai sabiedrībai. Šī uzdevuma veikšanai Biedrība sadarbojas ar teoloģiskām augstskolām un citām mācību iestādēm kā Latvijā, tā ārvalstīs; 

E

Informēt sabiedrību par Biedrības darbu un sievietes lomu baznīcā. Šī uzdevuma veikšanai Biedrība sadarbojas ar masu informācijas līdzekļiem un citām sabiedriskām organizācijām; sadarboties ar dažādām konfesijām, ekumēniskām kustībām un citām sabiedriskām organizācijām pasaulē, piedalīties to organizētajos pasākumos un realizēt regulāru informācijas apmaiņu; sadarboties ar Pasaules Luterāņu federāciju un Pasaules Baznīcu padomi un citiem ekumēniskiem partneriem; 

E

veicināt izpratni par sieviešu tiesību, dzimumu līdztiesības jautājumiem baznīcā un sabiedrībā kopumā. 

Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība veicina izpratni baznīcā un sabiedrībā kopumā ar mērķi atjaunot diskusiju par sieviešu ordināciju. Mēs ticam tam, ka Jēzū Kristū nav nedz vīrieša, nedz sievietes. Kalpot, saskaņā ar evaņģēliju, var tas, kuru Dievs ir aicinājis. Šajā mājas lapā atradīsiet arī Pasaules Luterāņu federācijas ziņas latviešu valodā.

Mūsu komanda

Valdes priekšsēdētāja

 Jāna Jēruma-Grīnberga,  bīskape emerita 

Jāna dzimusi Londonā, 1953.g. latviešu ģimenē; tēvs, Alberts Jērums, trimdas kultūras dzīves vadītājs, Dziesmu svētku organizētājs, koru diriģents un ērģelnieks. Māte Lauma Tālnora bija māc. Augusta Grigora, viena no pirmajiem LUTF absolventiem, meita, juriste un sabiedriskā darbiniece. 

Jāna studējusi bioķīmiju Londonas Universitātes koledžā, medicīnu Northwick Park un Middleseksa slimnīcu Medicīnas māsu skolās, teoloģiju Oak Hill koledžā, dziedāšanu Ģildes mūzikas skolā Londonā. 

1997.g. ordinēta mācītājas amatā Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīcā ārpus Latvijas; konsekrēta kā bīskape Lielbritānijas luterāņu baznīcā 2009.g. 

No 2014.-2019. g. Rīgas Sv. Pestītāja Anglikāņu draudzes mācītāja. Bijusi Anglijas baznīcu kopienas prezidente (Churches Together in England).

Lielbritānijas Luterāņu padomes locekle, Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā locekle un Eiropas latviešu jaunatnes apvienības priekšsēde. Dziedājusi Londonas latviešu korī, ansamblī “Atbalss” un Staiceles sieviešu ansamblī “Vēlreiz”. 

Foto – Ralfs Kokins

Attīstības vadītāja

Līga Puriņa-Purīte, teoloģe

Līga apvienībā darbojas kopš 1995. gada. Studējusi LU Teoloģijas fakultātē. Studijas Turpinājusi LU Eiropas studijās.

Kopš 2000. gada strādā ar dažāda rakstura Eiropas projektiem – demokrātijas veicināšana, attīstības sadarbība ar trešajām valstīm,  integrācijas politika, cilvēktiesības un cilvēk drošības jautājumi, lauku reģionālā attīstība.

Kopš 2018. gada strādā LLSTA par attīstības vadītāju.  

Vairāku izdevumu, grāmatu un video stāstu, teātra iestudējumu līdzautore un producente.

Aizraušanās: kino, fotogrāfija, laivošana un homeopātija.

Valdes locekle

Elīza Zikmane, mācītāja
Elīza dzimusi un augusi Latvijā, teoloģiju studējusi Latvijas Universitātē un Londonas Universitātē, kur Heythrop College ieguvusi maģistra grādu pastorālajā teoloģijā. 
Draudžu dzīvē aktīvi darbojusies kopš 1993. gada. Ordināta mācītājas amatā LELBP 2004.gadā. Kalpojusi Luterāņu un Anglikāņu Baznīcās, Latvijā, Lielbritanija, Īrijā, gan latviešu, gan internacionālās draudzēs.
Tagad Sv.Pestītaja Anglikaņu draudzes mācītāja Rīgā (Anglijas Baznīcas Diecēzē Europā)  un Lielbritānijas luterāņu Baznīcas (The Lutheran Church in Great Britain) prāveste. Anglikaņu-Luterāņu Biedrības (The Anglican-Lutheran Society) valdes locekle. Darbojusies arī citās ekumēniskās un starpbaznīcu organizācijās. 
Savā laikā studējusi mākslu J. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā un Latvijas Kristīgaja Akadēmijā un saglabājusi interesi par mākslu, mūziku, dizainu, un radošo izpausmju saskarsmi un mijiedarbi starp ticības dzīvi un teoloģiju.

Valdes locekle

Ieva Zeiferte

Ieva ir teoloģijas bakalaure, sociālo zinātņu maģistre sabiedrības vadībā, vairāk kā desmit gadu pieredze nevalstisko organizāciju projektu vadībā. Profesionāli darbojas kā projektu vadītāja sociālo pakalpojumu un reģionālās attīstības jomā. 

LELB evaņģēliste no 1997. – 2015. gada novembrim. 2015. gada nogalē, apjaudama, ka 2016. gada Sinode lems par sieviešu izslēgšanu no ordinācijas, Ieva atteicās pagarināt LELB evaņģēlistes pilnvaras. Kopš 2015. gada nogales Ieva brīvajā laikā kā laje kalpo un atbalsta Tukuma evaņģēliski luterisko draudzi.

Ieva ir viena no LLSTA dibinātājām. Viņa ir bijusi mājas lapas pirmā redaktore, idejas un struktūras autore, vairāku tekstu tulkotāja, kā arī visa vēsturiskā materiāla apkopotāja.

Manifests

Dievlīdzībā radītas, kopīgi darbojamies, lai pieaugtu ticībā un gudrībā.
Jēzus Kristus māceklībā aicinātas, atbalstām viena otru dažādos aicinājumos un kalpošanas veidos.
Svētā Gara iedvesmotas, lietojam savus talantus un dalāmies pieredzē, iestājāmies par sieviešu ordināciju garīgajos amatos, diskusijām par dzimumu taisnīguma jautājumiem Baznīcā un sabiedrībā.